ശ്രീ കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍ ( ഹരിദ്വാര്‍ ) ആദ്ധ്യാത്മസാധകര്‍ക്കുവേണ്ടി നടത്തിയ കഠോപനിഷത്ത് പഠനത്തിന്‍റെ ശബ്ദരേഖ MP3 ആയി ഇവിടെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. കഠോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യം കലര്‍പ്പില്ലാതെ ഗൗരവമായി പഠിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും ഇത് തീര്‍ച്ചയായും പ്രയോജനപ്പെടും.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 8.4 MB 73 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 7.7 MB 67 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 9.5 MB 82 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 2.2 MB 19 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 8.6 MB 75 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 8.9 MB 78 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 7.9 MB 69 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 8.1 MB 70 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 9.1 MB 79 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 8.6 MB 75 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 8.1 MB 70 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 7.8 MB 68 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
13 8.5 MB 74 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
14 6.7 MB 59 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
15 8.3 MB 73 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
16 8.2 MB 72 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
17 9.8 MB 86 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
18 10.1 MB 88 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
19 8.2 MB 71 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
20 10.5 MB 91 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
21 9.4 MB 82 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
22 9.0 MB 80 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
23 9.4 MB 82 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
24 8.3 MB 72 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
25 9.6 MB 84 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
26 9.5 MB 83 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
27 9 MB 78 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
28 9.4 MB 82 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
29 9 MB 78 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
30 8.4 MB 73 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
31 9.2 MB 80 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
32 9.1 MB 79 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
33 9.5 MB 83 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
34 8.5 MB 74 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
35 7.5 MB 66 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
36 8.8 MB 77 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
37 8.7 MB 76 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
38 8.8 MB 77 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
39 7.9 MB 70 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
40 7.9 MB 69 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
41 8.1 MB 70 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
42 8.3 MB 72 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
43 8.3 MB 72 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
44 7.8 MB 68 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
45 9.5 MB 82 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌