പുരുഷോത്തമയോഗം (ഭഗവദ്‌ഗീത) ആസ്പദമാക്കി പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സര്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 12.8 MB 56 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 11.9 MB 52 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 12.7 MB 55 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 12.2 MB 53 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 12.4 MB 54 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 12.8 MB 56 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 11.6 MB 51 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 12.4 MB 54 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 12.1 MB 53 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 10.4 MB 45 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌