ജ്ഞാനയോഗം (ഭഗവദ്‌ഗീത) ആസ്പദമാക്കി പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സര്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 10.4 MB 45 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 13.7 MB 60 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 13.4 MB 59 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 13.7 MB 59 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 12 MB 52 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 13.4 MB 58 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌