ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 15 (പുരുഷോത്തമയോഗം) ആസ്പദമാക്കി നൊച്ചൂര്‍ ശ്രീ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 750 KB 3 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 17.5 MB 76 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 24.2 MB 82 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 22.6 MB 99 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 24.9 MB 109 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 24.3 MB 106 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 25.1 MB 109 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 20.6 MB 89 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 1.2 MB 5 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌