ഓഡിയോനൊച്ചൂര്‍ ശ്രീ വെങ്കടരാമന്‍

പ്രാതസ്മരണാസ്തോത്രം (പ്രഭാഷണം MP3) ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍

പ്രാതസ്മരണാസ്തോത്രം ആസ്പദമാക്കി ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 15.4 MB 67 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 14.6 MB 64 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 14.4 MB 63 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 13.6 MB 59 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 14 MB 61 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 12.3 MB 54 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌

Back to top button