പ്രാതസ്മരണാസ്തോത്രം ആസ്പദമാക്കി ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 15.4 MB 67 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 14.6 MB 64 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 14.4 MB 63 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 13.6 MB 59 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 14 MB 61 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 12.3 MB 54 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌