ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍, പ്രൊഫ. ജി.ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സാറിനെപ്പറ്റി നടത്തിയ അനുസ്മരണപ്രഭാഷണം MP3യായി ഇവിടെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 24.2 MB 106 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 24.9 MB 109 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 18.4 MB 80 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌