നൊച്ചൂര്‍ ശ്രീ വെങ്കടരാമന്‍പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍

പ്രൊഫ. ജി.ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ അനുസ്മരണം (MP3) നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍

ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍, പ്രൊഫ. ജി.ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സാറിനെപ്പറ്റി നടത്തിയ അനുസ്മരണപ്രഭാഷണം MP3യായി ഇവിടെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 24.2 MB 106 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 24.9 MB 109 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 18.4 MB 80 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌

Back to top button