ബ്രഹ്മസൂത്രം ശാങ്കരഭാഷ്യം അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീ കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍ ( ഹരിദ്വാര്‍ ) ആദ്ധ്യാത്മസാധകര്‍ക്കുവേണ്ടി നടത്തിയ പഠനപരമ്പരയുടെ പൂര്‍ണ്ണമായ MP3 ശേഖരം ഇവിടെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസൂത്രം ശാങ്കരഭാഷ്യം ഗൗരവമായി പഠിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും ഈ ക്ലാസ്സുകള്‍ തീര്‍ച്ചയായും പ്രയോജനപ്പെടും.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 18.6 MB 81 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 18.9 MB 83 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 17.9 MB 78 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 18.7 MB 82 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 19.4 MB 84 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 20.4 MB 89 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 20.2 MB 88 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 19.4 MB 85 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 18.4 MB 80 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 19.8 MB 86 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 19.4 MB 85 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 24.7 MB 108 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
13 18.9 MB 83 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
14 25.2 MB 110 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
15 8.5 MB 74 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
16 8.9 MB 78 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
17 17.3 MB 75 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
18 18.3 MB 80 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
19 18.1 MB 79 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
20 17.9 MB 78 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
21 18.3 MB 80 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
22 18.2 MB 79 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
23 19.4 MB 84 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
24 19.5 MB 85 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
25 19 MB 83 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
26 18.8 MB 82 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
27 16.9 MB 74 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
28 19.5 MB 85 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
29 26 MB 113 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌