സദാശിവദര്‍ശനം ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 6.9 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 6.7 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 6.5 MB 28 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 7 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 6.6 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 8.5 MB 37 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 6.6 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 6.8 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 6.8 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 9.3 MB 41 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 16.3 MB 71 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌