ഗാന്ധിസാഹിത്യം ഭാരതത്തിലെ പ്രാദേശികഭാഷകളിലെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന ഗാന്ധിസ്മാരകനിധിയുടെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യത്തെ മലയാളത്തില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ രൂപത്തില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ ഗാന്ധിസാഹിത്യം ലഭ്യമാക്കി സാക്ഷാത്കരിച്ച് സഹകരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ ഈ ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തില്‍ ശ്രേയസിനു സന്തോഷമുണ്ട്.

കൈനികര കുമാരപിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഈ ഗ്രന്ഥസമുച്ചയത്തിന് ഗാര്‍ഹിക ജീവിതം, സാമൂഹ്യജീവിതം, രാഷ്ട്രതന്ത്രം, അര്‍ത്ഥശാസ്ത്രം, വിദ്യാഭ്യാസം, തത്ത്വചിന്തയും മതവും, തിരഞ്ഞെടുത്ത കത്തുകള്‍ എന്നിങ്ങനെ ഏഴു വാല്യങ്ങള്‍ ഉണ്ട്.

ഗാന്ധിസാഹിത്യത്തിലെ ഓരോ വാല്യവും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

  1. ഗാന്ധിസാഹിത്യം വാല്യം 1 – ഗാര്‍ഹിക ജീവിതം
  2. ഗാന്ധിസാഹിത്യം വാല്യം 2 – സാമൂഹ്യജീവിതം
  3. ഗാന്ധിസാഹിത്യം വാല്യം 3 – രാഷ്ട്രതന്ത്രം
  4. ഗാന്ധിസാഹിത്യം വാല്യം 4 – അര്‍ത്ഥശാസ്ത്രം
  5. ഗാന്ധിസാഹിത്യം വാല്യം 5 – വിദ്യാഭ്യാസം
  6. ഗാന്ധിസാഹിത്യം വാല്യം 6 – തത്ത്വചിന്തയും മതവും
  7. ഗാന്ധിസാഹിത്യം വാല്യം 7- കത്തുകള്‍