രാമായണത്തിലെ സ്ത്രീകള്‍ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ടോറന്റ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം

ZIP bundle ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം (46 MB)

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 5.7 MB 25 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 5.5 MB 24 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 4.4 MB 19 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 4.4 MB 19 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 6.7 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 7.5 MB 32 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 0 MB 0 മിനിറ്റ് ഫയല്‍ ലഭ്യമല്ല ഉടനെ ലഭ്യമാക്കാം
8 6.7 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 5.6 MB 24 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌