രാമായണത്തിലെ രാവണന്‍ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 5.9 MB 26 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 5.8 MB 25 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 6.9 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 8.2 MB 36 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌