‘ജാഗ്രത് സ്വപ്നം സുഷുപ്തി തുരീയം’ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 7.4 MB 32 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 7.1 MB 31 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 6.7 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 6.9 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌