‘ഓം നമഃശിവായ’ ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 4.9 MB 21 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 4.9 MB 21 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 4.7 MB 20 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 5.1 MB 22 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 5.3 MB 23 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 5.2 MB 23 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 5.5 MB 24 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 1.7 MB 7 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 3.1 MB 14 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 5 MB 22 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 4.8 MB 21 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 5.6 MB 24 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
13 3.3 MB 14 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌