ഗൃഹവൈദ്യം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി നടത്തിയ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 8.1 MB 35 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 8.2 MB 36 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 8 MB 35 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 7.6 MB 33 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌