ഓം മഹാശാസ്‌ത്രേ നമഃ
ഓം മഹാദേവായ നമഃ
ഓം മഹാദേവസുതായ നമഃ
ഓം അവ്യയായ നമഃ
ഓം ലോകകര്‍ത്രേ നമഃ
ഓം ലോകഭര്‍ത്രേ നമഃ
ഓം ലോകഹര്‍ത്രേ നമഃ
ഓം പരാത്പരായ നമഃ
ഓം ത്രിലോകരക്ഷകായ നമഃ
ഓം ധന്വിനേ നമഃ 10
ഓം തപസ്വിനേ നമഃ
ഓം ഭൂതസൈനികായ നമഃ
ഓം മന്ത്രവേദിനേ നമഃ
ഓം മഹാവേദിനേ നമഃ
ഓം മാരുതായ നമഃ
ഓം ജഗദീശ്വരായ നമഃ
ഓം ലോകാധ്യക്ഷായ നമഃ
ഓം അഗ്രണ്യേ നമഃ
ഓം ശ്രീമതേ നമഃ
ഓം അപ്രമേയപരാക്രമായ നമഃ 20
ഓം സിംഹാരൂഢായ നമഃ
ഓം ഗജാരൂഢായ നമഃ
ഓം ഹയാരൂഢായ നമഃ
ഓം മഹേശ്വരായ നമഃ
ഓം നാനാശാസ്ത്രധരായ നമഃ
ഓം അനര്‍ഘായ നമഃ
ഓം നാനാവിദ്യാവിശാരദായ നമഃ
ഓം നാനാരൂപധരായ നമഃ
ഓം വീരായ നമഃ
ഓം നാനാപ്രാണിനിഷേവിതായ നമഃ 30
ഓം ഭൂതേശായ നമഃ
ഓം ഭൂതിദായ നമഃ
ഓം ഭൃത്യായ നമഃ
ഓം ഭുജംഗാഭരണോജ്വലായ നമഃ
ഓം ഇക്ഷുധന്വിനേ നമഃ
ഓം പുഷ്പബാണായ നമഃ
ഓം മഹാരൂപായ നമഃ
ഓം മഹാപ്രഭവേ നമഃ
ഓം മായാദേവീസുതായ നമഃ
ഓം മാന്യായ നമഃ 40
ഓം മഹനീനായ നമഃ
ഓം മഹാഗുണായ നമഃ
ഓം മഹാശൈവായ നമഃ
ഓം മഹാരുദ്രായ നമഃ
ഓം വൈഷ്ണവായ നമഃ
ഓം വിഷ്ണുപൂജകായ നമഃ
ഓം വിഘ്‌നേശായ നമഃ
ഓം വീരഭദ്രേശായ നമഃ
ഓം ഭൈരവായ നമഃ
ഓം ഷണ്മുഖപ്രിയായ നമഃ 50
ഓം മേരുശൃംഗസമാസീനായ നമഃ
ഓം മുനിസംഘനിഷേവിതായ നമഃ
ഓം ദേവായ നമഃ
ഓം ഭദ്രായ നമഃ
ഓം ജഗന്നാഥായ നമഃ
ഓം ഗണനാഥായ നമഃ
ഓം ഗണേശ്വരായ നമഃ
ഓം മഹായോഗിനേ നമഃ
ഓം മഹാമായിനേ നമഃ
ഓം മഹാജ്ഞാനിനേ നമഃ 60
ഓം മഹാസ്ഥിരായ നമഃ
ഓം ദേവശാസ്‌ത്രേ നമഃ
ഓം ഭൂതശാസ്‌ത്രേ നമഃ
ഓം ഭീമഹാസപരാക്രമായ നമഃ
ഓം നാഗഹാരായ നമഃ
ഓം നാഗകേശായ നമഃ
ഓം വ്യോമകേശായ നമഃ
ഓം സനാതനായ നമഃ
ഓം സഗുണായ നമഃ
ഓം നിര്‍ഗുണായ നമഃ 70
ഓം നിത്യായ നമഃ
ഓം നിത്യതൃപ്തായ നമഃ
ഓം നിരാശ്രയായ നമഃ
ഓം ലോകാശ്രയായ നമഃ
ഓം ഗണാധീശായ നമഃ
ഓം ചതുഃഷഷ്ടികലാമയായ നമഃ
ഓം ഋഗ്‌യജുഃസാമാഥര്‍വ്വാത്മനേ നമഃ
ഓം മല്ലകാസുരഭഞ്ജനായ നമഃ
ഓം ത്രിമൂര്‍ത്തയേ നമഃ
ഓം ദൈത്യമഥനായ നമഃ 80
ഓം പ്രകൃതയേ നമഃ
ഓം പുരുഷോത്തമായ നമഃ
ഓം കാലജ്ഞാനിനേ നമഃ
ഓം മഹാജ്ഞാനിനേ നമഃ
ഓം കാമദായ നമഃ
ഓം കമലേക്ഷണായ നമഃ
ഓം കല്പവൃക്ഷായ നമഃ
ഓം മഹാവൃക്ഷായ നമഃ
ഓം വിദ്യാവൃക്ഷായ നമഃ
ഓം വിഭൂതിദായ നമഃ 90
ഓം സംസാരതാപവിച്ഛേത്രേ നമഃ
ഓം പശുലോകഭയങ്കരായ നമഃ
ഓം രോഗഹന്ത്രേ നമഃ
ഓം പ്രാണദാത്രേ നമഃ
ഓം പരഗര്‍വ്വവിഭഞ്ജനായ നമഃ
ഓം സര്‍വ്വശാസ്ത്രാര്‍ത്ഥതത്ത്വജ്ഞായ നമഃ
ഓം നീതിമതേ നമഃ
ഓം പാപഭഞ്ജനായ നമഃ
ഓം പുഷ്‌കലാപൂര്‍ണ്ണാസംയുക്തായ നമഃ 100
ഓം പരമാത്മനേ നമഃ
ഓം സതാംഗതയേ നമഃ
ഓം അനന്താദിത്യസങ്കാശായ നമഃ
ഓം സുബ്രഹ്മണ്യാനുജായ നമഃ
ഓം ബലിനേ നമഃ
ഓം ഭക്താനുകംപിനേ നമഃ
ഓം ദേവേശായ നമഃ
ഓം ഭഗവതേ നമഃ
ഓം ഭക്തവത്സലായ നമഃ 108
ഇതി ശ്രീ ധര്‍മ്മശാസ്തുരഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ സമാപ്തം.

ഓം പൂര്‍ണമദഃ പൂര്‍ണമിദം
പൂര്‍ണാത് പൂര്‍ണമുദച്യതേ
പൂര്‍ണസ്യ പൂര്‍ണമാദായ
പൂര്‍ണമേവാവശിഷ്യതേ.

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ