കാന്‍സര്‍ – അഭയം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 27.8 MB 121 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 193.8 KB 1 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 29.3 MB 128 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌