ഗുരുവായൂര്‍ ശ്രീ പാര്‍ത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രസന്നിധിയില്‍ വച്ച് ശ്രീ ഗുരുവായൂര്‍ പ്രഭാകര്‍ജി യജ്ഞാചാര്യനായി നടന്ന അദ്ധ്യാത്മരാമായണ സപ്താഹജ്ഞാനയജ്ഞത്തിന്റെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ഇമെയില്‍ : [email protected]
ഫോണ്‍ : 094446363564, 09447900530

ടോറന്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ് (torrent download) ചെയ്യാം (616 MB)

ZIP bundle ആയി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം (616 MB)

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 2.2 MB 8 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 23.2 MB 101 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 52.9 MB 231 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 45.4 MB 198 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 13.3 MB 58 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 12 MB 52 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 8.1 MB 35 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 13 MB 57 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 14.4 MB 63 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 12.8 MB 56 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 10.6 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 5 MB 22 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
13 13.9 MB 61 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
14 11.5 MB 50 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
15 7 MB 31 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
16 11.5 MB 50 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
17 9.1 MB 40 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
18 13.1 MB 57 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
19 10.5 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
20 14.2 MB 62 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
21 9.9 MB 43 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
22 74 MB 26 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
23 16 MB 70 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
24 11.9 MB 52 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
25 12.5 MB 54 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
26 15.6 MB 68 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
27 17.1 MB 74 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
28 19 MB 83 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
29 9.9 MB 43 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
30 15.3 MB 67 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
31 12.5 MB 55 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
32 20.7 MB 90 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
33 13.8 MB 60 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
34 11.4 MB 50 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
35 9.9 MB 43 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
36 11.9 MB 52 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
37 13.5 MB 59 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
38 18.1 MB 79 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
39 10.1 MB 44 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
40 8.3 MB 36 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
41 17.1 MB 75 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
42 16.7 MB 73 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
43 4.4 MB 19 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌