ദേവീദേവന്‍മാരുടെ അഷ്ടോത്തരശത (108) നാമാവലികളിലും സഹസ്ര (1000) നാമാവലികളിലും രാമായണത്തിലും മറ്റും ഈശ്വരസങ്കല്‍പ്പത്തെക്കുറിച്ച് വര്‍ണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതില്‍ നിന്നും അടര്‍ത്തിയെടുത്ത 108 വിശേഷണങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഈ 108 നാമാവലികളില്‍ ഏതെങ്കിലും ദേവനോ ദേവിയോ അവരുടെ രൂപവൈശിഷ്ട്യമോ ഒന്നും തന്നെ പരാമര്‍ശമാവുന്നില്ല. നമ്മുടെ രൂപമില്ലാത്ത ഈശ്വരസങ്കല്പം മാത്രമാണ് പരാമര്‍ശിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. നിങ്ങളുടെ ഈശ്വരസങ്കല്പം താഴെ കാണുന്ന വിശേഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒന്നു ചിന്തിച്ചുനോക്കൂ.

പുതിയൊരു അഷ്ടോത്തരശതനാമാവലി എഴുതുകയല്ല ലക്ഷ്യം; നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം മാത്രം. അല്ലാതെ സന്ധ്യയ്ക്ക് നാമജപത്തിനു ഉപയോഗിക്കാനോ മറ്റോ ആയിട്ടല്ല ഇതിവിടെ എഴുതുന്നത്‌. അതിനാല്‍ അദ്ധ്യാത്മിക റഫറന്‍സിനായിട്ടു ഈ ലേഖനം ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

ശ്രീ ഈശ്വരഅഷ്ടോത്തരശതനാമാവലി

ഓം ശിവായ നമഃ
ഓം ബ്രഹ്മായ നമഃ
ഓം അകാരാകായ നമഃ
ഓം അഖണ്ഡബോധായ നമഃ
ഓം അഖണ്ഡായ നമഃ
ഓം അഖിലാധാരായ നമഃ
ഓം അഖിലായ നമഃ
ഓം അഖിലേശ്വരായ നമഃ
ഓം അചലായ നമഃ
ഓം അജായ നമഃ
ഓം അജിതായ നമഃ
ഓം അദ്വയായ നമഃ
ഓം അദ്വൈതായ നമഃ
ഓം അനന്തായ നമഃ
ഓം അനശ്വരായ നമഃ
ഓം അനാകുലായ നമഃ
ഓം അനാമയായ നമഃ
ഓം അനാസക്തായ നമഃ
ഓം അനീശ്വരായ നമഃ
ഓം അന്തരാത്മനേ നമഃ
ഓം അപ്രമേയായ നമഃ
ഓം അമലായ നമഃ
ഓം അരൂപായ നമഃ
ഓം അവ്യക്തായ നമഃ
ഓം അവ്യയായ നമഃ
ഓം അസംഗായ നമഃ
ഓം ആദിനാഥായ നമഃ
ഓം ആദ്യന്തവിഹീനായ നമഃ
ഓം ആദ്യായ നമഃ
ഓം ആനന്ദസ്വരൂപായ നമഃ
ഓം ആനന്ദായ നമഃ
ഓം ഉണ്മയായ നമഃ
ഓം എകായ നമഃ
ഓം കേവലായ നമഃ
ഓം ചിദാനന്ദായ നമഃ
ഓം ചിദ്‍സ്വരൂപായ നമഃ
ഓം ചിന്മയായ നമഃ
ഓം ജഗന്നാഥായ നമഃ
ഓം ജനനമരണവിഹീനായ നമഃ
ഓം ജ്ഞാനായ നമഃ
ഓം തത്ത്വജ്ഞാനായ നമഃ
ഓം ധര്‍മ്മസ്വരൂപായ നമഃ
ഓം ധര്‍മ്മായ നമഃ
ഓം നിഖിലായ നമഃ
ഓം നിത്യാനന്ദസ്വരൂപായ നമഃ
ഓം നിത്യായ നമഃ
ഓം നിരഞ്ജനായ നമഃ
ഓം നിരഹങ്കാരായ നമഃ
ഓം നിരാകാരായ നമഃ
ഓം നിരാകുലായ നമഃ
ഓം നിരാധാരായ നമഃ
ഓം നിരാമയായ നമഃ
ഓം നിരീശ്വരായ നമഃ
ഓം നിരുപമായ നമഃ
ഓം നിരുപാശ്രയായ നമഃ
ഓം നിര്‍ഗുണായ നമഃ
ഓം നിര്‍ഭയായ നമഃ
ഓം നിര്‍മമായ നമഃ
ഓം നിര്‍മ്മലായ നമഃ
ഓം നിര്‍വ്വികല്പായ നമഃ
ഓം നിര്‍വ്വികാരായ നമഃ
ഓം നിവൃത്തായ നമഃ
ഓം നിശ്ചലായ നമഃ
ഓം നിഷ്കളായ നമഃ
ഓം നിഷ്കാമായ നമഃ
ഓം നിഷ്കാരാണായ നമഃ
ഓം നിഷ്ക്രിയായ നമഃ
ഓം നിസംഗായ നമഃ
ഓം പരബ്രഹ്മണേ നമഃ
ഓം പരമാത്മനേ നമഃ
ഓം പരമാനന്ദായ നമഃ
ഓം പരാപരായ നമഃ
ഓം പരായ നമഃ
ഓം പരിപൂര്‍ണ്ണായ നമഃ
ഓം പുരാതനായ നമഃ
ഓം പുരുഷായ നമഃ
ഓം പുരുഷോത്തമായ നമഃ
ഓം പൂര്‍ണ്ണായ നമഃ
ഓം ബുദ്ധായ നമഃ
ഓം വിദ്യായ നമഃ
ഓം വിശ്വനാഥായ നമഃ
ഓം വിശ്വനായകായ നമഃ
ഓം വിശ്വാത്മായ നമഃ
ഓം ശര്‍വ്വായ നമഃ
ഓം ശാന്തായ നമഃ
ഓം ശാശ്വതായ നമഃ
ഓം ശുദ്ധായ നമഃ
ഓം സകലേശ്വരായ നമഃ
ഓം സച്ചിദാനന്ദായ നമഃ
ഓം സച്ചിന്മയായ നമഃ
ഓം സത്യബോധായ നമഃ
ഓം സത്യസ്വരൂപായ നമഃ
ഓം സത്യാനന്ദായ നമഃ
ഓം സത്യായ നമഃ
ഓം സദാനന്ദായ നമഃ
ഓം സനാതനായ നമഃ
ഓം സന്മയായ നമഃ
ഓം സമസ്തേശ്വരായ നമഃ
ഓം സര്‍വ്വകാരണായ നമഃ
ഓം സര്‍വ്വജ്ഞായ നമഃ
ഓം സര്‍വ്വവ്യാപിനേ നമഃ
ഓം സര്‍വ്വസാക്ഷിണേ നമഃ
ഓം സര്‍വ്വാത്മനേ നമഃ
ഓം സര്‍വ്വാധാരായ നമഃ
ഓം സര്‍വ്വായ നമഃ
ഓം സര്‍വ്വേശ്വരായ നമഃ
ഓം സൂക്ഷ്മായ നമഃ
ഓം സ്വതന്ത്രായ നമഃ


ഇതി ശ്രീ ഈശ്വരഅഷ്ടോത്തരശതനാമാവലി സമാപ്തഃ
ഓം തത് സത്