യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം – ദിവസം 357 [ഭാഗം 6. നിര്‍വാണ പ്രകരണം]

പരം പൌരുഷമാസ്ഥായ ബലം പ്രജ്ഞാം ച യുക്തിതഃ
നാഭിം സംസാരചക്രസ്യ ചിത്തമേവ നിരോധ്യയേത് (6/29/7)