ശ്രീമച്ഛങ്കരപാണിപല്ലവകിര-
ല്ലോലംബമാലോല്ലസ-
ന്‍മാലാലോലകലാപകാളബരീ-
ഭാരാവലീഭാസുരീം
കാരുണ്യാമൃതവാരിരാശിലഹരീ-
പീയൂഷവര്‍ഷാവലീം
ബാല‍ാംബ‍ാം ലളിതാളകാമനുദിനം
ശ്രീഭദ്രകാളീം ഭജേ

ഹേലാദാരിതദാരികാസുരശിരഃ-
ശ്രീവീരപാണോന്‍മദ-
ശ്രേണീശോണിതശോണിമാധരപുടീം
വീടീരസാസ്വാദിനീം
പാടീരാദിസുഗന്ധിചൂചുകതടീം
ശാടീകുടീരസ്തനീം
ഘോടീവൃന്ദസമാനധാടിയുയുധീം
ശ്രീഭദ്രകാളീം ഭജേ

ബാലാര്‍ക്കായുതകോടിഭാസുരകിരീ-
ടാമുക്തമുദ്ഗാളക-
ശ്രേണീനിന്ദിതവാസികാമരുസരോ-
ജാകാഞ്ചലോരുശ്രിയം
വീണാവാദനകൗശലാശയശയ-
ശ്ര്യാനന്ദസന്ദായിനീ-
മംബാമംബുജലോചനമനുദിനം
ശ്രീഭദ്രകാളീം ഭജേ

മാതംഗശ്രുതിഭൂഷിണീം മധുധരീ-
വാണീസുധാമോഷിണീം
ഭ്രൂവിക്ഷേപകടാക്ഷവീക്ഷണവിസ-
ര്‍ഗ്ഗക്ഷേമസംഹാരിണീം
മാതംഗീം മഹിഷാസുരപ്രമഥിനീം
മാധുര്യധുര്യാകര-
ശ്രീകാരോത്തരപാണിപങ്കജപുടീം
ശ്രീഭദ്രകാളീം ഭജേ

മാതംഗാനനബാഹുലേയജനനീം
മാതംഗസംഗാമിനീം
ചേതോഹാരിതനുച്ഛവീം ശഫരികാ-
ചക്ഷുഷ്മതീമംബിക‍ാം
ജൃംബത്പ്രൗഢിനിസുംഭമഥിനീ-
മംഭോജഭൂപൂജിത‍ാം
സമ്പത്‌സന്തതിദായിനീം ഹൃദി സദാ
ശ്രീ ഭദ്രകാളീം ഭജേ

ആനന്ദൈകതരംഗിണീമമലഹൃ-
ന്നാളീകഹംസീമണീം
പീനോത്തുംഗഘനസ്തന‍ാം ഘനലസത്-
പാടീരപങ്കോജ്ജ്വല‍ാം
ക്ഷൗമാവീതനിതംബബിംബരശനാ-
സ്യൂതക്വണത് കിങ്കിണീം
ഏണ‍ാംങ്ക‍ാംബുജഭാസുരാസ്യനയന‍ാം
ശ്രീഭദ്രകാളീം ഭജേ

കാള‍ാംഭോദകളായകോമളതനു-
ച്ഛായാശിതീഭൂതിമത്-
സംഖ്യാനാന്തരിതസ്തനാന്തരലസ-
ന്‍മാലാകിലന്‍മൗക്തിക‍ാം
നാഭീകൂപസരോജനാളവിലസ
ച്ഛാതോദരീശാപദീം
ദുരീകുര്‍വയി ദേവി, ഘോരദുരിതം
ശ്രീ ഭദ്രകാളീം ഭജേ

ആത്മീയസ്തനകുംഭകുങ്കുമരജഃ-
പങ്കാരുണാലംകൃത-
ശ്രീകണ്ഠൗരസഭൂതിഭൂതിമമരീ-
കോടീരഹീരായിത‍ാം
വീണപാണിസനന്ദനന്ദിതപദാ-
മേണീവിശാലേക്ഷണ‍ാം
വേണീഹ്രീണിതകാളമേഘപടലീം
ശ്രീഭദ്രകാളീം ഭജേ

ഫലശ്രുതിഃ
ദേവീപാദപയോജപൂജനമിതി
ശ്രീഭദ്രകാള്യഷ്ടകം
രോഗൗഘാഘഘനാനിലായിതമിദം
പ്രാതഃ പ്രഗേ യഃ പഠന്‍
ശ്രേയഃ ശ്രീശിവകീര്‍ത്തിസമ്പദമലം
സംപ്രാപ്യ സമ്പന്‍മയീം
ശ്രീദൈവീമനപായിനീം ഗതിമയന്‍
സോയം സുഖീ വര്‍ത്തതേ