തൃപ്രയാര്‍ ശ്രീ ശിവയോഗിനി അമ്മയുടെ ആത്മകഥാംശവും ആദ്ധ്യാത്മിക സന്ദേശങ്ങളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണ് ‘അമ്മയുടെ തപഃശക്തി’ എന്ന ഈ പുസ്തകം.
അമ്മയുടെ തപഃശക്തി PDF ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ.