നിത്യാനിത്യവിവേകതോ ഹി നിതര‍ാം
നിര്‍വേദമാപദ്യ സദ്-
വിദ്വാനത്ര ശമാദിഷട്കലസിതഃ
സ്യാന്മുക്തികാമോ ഭുവി;
പശ്ചാദ് ബ്രഹ്മവിദുത്തമം പ്രണതിസേ-
വാദ്യൈഃ പ്രസന്നം ഗുരും
പൃച്ഛേത് കോഹമിദം കുതോ ജഗദിതി
സ്വാമിന്‍! വദ ത്വം പ്രഭോ!

ത്വം ഹി ബ്രഹ്മ ന ചേന്ദ്രിയാണി ന മനോ
ബുദ്ധിര്‍ന ചിത്തം വപുഃ
പ്രാണാഹങ്കൃതയോന്യദപ്യസദവി-
ദ്യാകല്‍പിതം സ്വാത്മനി
സര്‍വം ദൃശ്യതയാ ജഡം ജഗദിദം
ത്വത്തഃ പരം നാന്യതോ
ജാതം ന സ്വത ഏവ ഭാതി മൃഗതൃ –
ഷ്‍ണാഭം ദരീദൃശ്യത‍ാം.

വ്യപ്‍തം യേന ചരാചരം ഘടശരാ-
വാദീവ മൃത്സത്തയാ
യസ്യാന്തഃസ്‍ഫുരിതം യദാത്മകമിദം
ജാതം യതോ വര്‍ത്തതേ;
യസ്‍മി‍ന്‍ യത് പ്രളയേ‍പി സദ്‍ഘനമജം
സര്‍വം യദന്വേതി തത്
സത്യം വിദ്ധ്യമൃതായ നിര്‍മ്മലധിയോ
യസ്‍മൈ നമസ്കുര്‍വതേ.

സൃഷ്ട്വേദം പ്രകൃതേരനുപ്രവിശതീ
യേയം യയാ ധാര്യതേ
പ്രാണീതി പ്രവിവിക്തഭുഗ്ബഹിരഹം
പ്രാജ്ഞസ്സുഷുപ്തൗ യതഃ
യസ്യാമാത്മകലാ സ്ഫുരത്യഹമിതി
പ്രത്യന്തരങ്ഗം ജനൈര്‍-
യസ്യൈ സ്വസ്തി സമര്‍ത്ഥതേ പ്രതിപദാ
പൂര്‍ണ്ണാ ശ്രണു ത്വം ഹി സാ.

പ്രജ്ഞാനം ത്വഹമസ്മി തത്ത്വമസി തദ്
ബ്രഹ്മായമത്മേതി സം –
ഗായന്‍ വിപ്രചര പ്രശാന്തമനസാ
ത്വം ബ്രഹ്മബോധോദയാത്

പ്രാരബ്‍ധം ക്വനു സഞ്ചിതം തവ കിമാ-
ഗാമി ക്വ കര്‍മ്മാപ്യസത്
ത്വയ്യദ്ധ്യസ്‍തമതോ‍ഖിലം ത്വമസി സ-
ച്ചിന്മാത്രമേകം വിഭുഃ