അസ്തി ധര്‍മ്മീത്യനുമിതിഃ
കഥം ഭവതി വാഗപി?
അസന്നികൃഷ്ടത്വാദസ്മിന്‍
പ്രത്യക്ഷമനുമാനവത്

ന വിദ്യതേസ്തി ധര്‍മ്മീതി
പ്രത്യക്ഷമനുമാനവത്
മാനാഭാവാദസൗ നേതി
ബോധ ഏവാവശിഷ്യതേ

അസന്നികൃഷ്ടത്വാദസ്യ
പ്രത്യക്ഷം ധര്‍മ്മധര്‍മ്മിണോഃ
അസൃഷ്ടസാഹചര്യാച്ച
ധര്‍മ്മിണ്യനുമിതിഃ കുതഃ?