ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ കുറിച്ച് ശ്രീ സി പി നായര്‍ എഴുതി കെ പി ശാസ്ത്രി വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തതാണ്  വിദ്യാധിരാജദശകം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം.

വിദ്യാധിരാജദശകം PDFഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ.