ഇ-ബുക്സ്

ത്രിവിധകരണങ്ങള്‍ PDF – വിചാരം, വാക്ക്, പ്രവൃത്തി

ജീവന് ആത്മാവിനെ അറിയാന്‍ തടസ്സമായി നില്‍ക്കുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും പ്രബലമായ പ്രതിബന്ധമാണ് വിചാരം. ഇതടങ്ങുമ്പോള്‍ സുഷുപ്തിയായി. ആവരനമാണ് സുഷുപ്തിയുടെ രൂപം. ആവരണമെന്നാല്‍ ഒന്നും അറിയായ്മയെന്നര്‍ത്ഥം. വിക്ഷേപാവരണങ്ങള്‍നീങ്ങിയാല്‍ മനസ്സില്ലാതാവും. അപ്പോള്‍ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം തടസ്സമറ്റതായി.

ത്രിവിധകരണങ്ങള്‍ PDF ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ.

Back to top button