ഇ-ബുക്സ്ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍

ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം PDF – ജഗതി വേലായുധന്‍ നായര്‍

പ്രൊഫ. ജഗതി വേലായുധന്‍ നായര്‍ എഴുതി പ്രൊഫ. കുമ്പളത്ത് ശാന്തകുമാരി അമ്മ വ്യാഖ്യാനിച്ച 28 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ‘ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം’.

ബ്രഹ്മം മനുഷ്യവടിവാര്‍ന്നവനീതലത്തില്‍
സമ്മോദമോടു നിജ ലീലകളാടി വീണ്ടും
ബ്രഹ്മത്തിനുള്ള സഹജസ്ഥിതിയായ്ച്ചമഞ്ഞ
വിദ്യാധിരാജ ഭഗവന്‍! തവ സുപ്രഭാതം.

ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം PDF

ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം പുതിയ എഡിഷന്‍ PDF

Close