പുരാണങ്ങളില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധിയും പ്രചാരവും സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കൃതി ഭാഗവതമാണ്. 12 സ്കന്ധങ്ങളിലായി 335 അദ്ധ്യായങ്ങളും 18,000 ശ്ലോകങ്ങളും അടങ്ങിയ ഈ ഗ്രന്ഥം ഇന്നും അനേകകോടി ഭാരതീയരുടെ നിത്യാരാധനയ്ക്ക് പാത്രമായി വിജയിക്കുന്നു.

സംസ്കൃതാനഭിജ്ഞന്മാരായ മലയാളികള്‍ക്ക് ആശയഗ്രഹണത്തിനു പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിധത്തില്‍ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള മൂലശ്ലോകങ്ങളിലെ ഗഹനമായ ഭാവത്തെയും ഭക്തിരസത്തെയും സ്പഷ്ടമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ലളിതഭാഷയില്‍ ശ്രീ മുഴങ്ങോട്ടുവിള കൃഷ്ണപിള്ള അനുപദതര്‍ജ്ജമ ചെയ്തതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. സംസ്കൃതമൂലം മലയാളലിപിയിലും അടുത്ത പേജില്‍ സമാന്തരമായി പരിഭാഷയും ചേര്‍ത്താണ് ഈ പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ശ്രീമഹാഭാഗവതം കേരളഭാഷാഗാനം PDF ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ. (100MB, 1800 പേജുകള്‍)