“സത്യത്തില്‍ സ്വാതന്ത്ര്യമെല്ലാവര്‍ക്കും
ചിത്തത്തിലുള്ളതറിയാതെ
പൃഥ്വീപതിവശമാണതെന്നോര്‍ക്കുന്നോര്‍
എത്തുമോ സ്വാതന്ത്ര്യേ ജ്ഞാനപ്പെണ്ണേ.”

– ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

ആനന്ദക്കുമ്മി PDF ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ.