ഇ-ബുക്സ്

ആര്‍ഷനാദം വേദാര്‍ത്ഥനിരൂപണം PDF

വേദങ്ങള്‍ എന്നാലെന്ത്?, വേദങ്ങള്‍ അപൌരുഷേയങ്ങളാണോ?, ഋഷികളും അവരുടെ ഗോത്രങ്ങളും, വേദമന്ത്രങ്ങളും അര്‍ത്ഥവും, വേദവും ഗീതയും, ചില ഋക്കുകളുടെയും പദങ്ങളുടെയും വ്യാഖ്യാനം, ഈശ്വരന്റെ ഏകത്വം എന്നിങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ വേദവിഷയങ്ങള്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയില്‍ ശ്രീ ടി. നാരായണന്‍ നമ്പ്യാര്‍ ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിരൂപണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ആര്‍ഷനാദം വേദാര്‍ത്ഥനിരൂപണം PDF ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ.

Back to top button