ഭാഗവത പാരായണത്തിലൂടെയും സപ്താഹശ്രവണത്തിലൂടെയും ഭക്തന്മാര്‍ അറിയേണ്ടകാര്യങ്ങളെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രീതിയില്‍ സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി ഈ പുസ്തകത്തില്‍ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാഗവതമാഹാത്മ്യവും ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

ഭാഗവതസാരവും സപ്താഹവിധിയും PDF ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ.