ശ്രീമദ് നാരായണീയം

നാമകരണവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (44)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ MP3

ഗൂഢം വസുദേവഗിരാ
കര്‍ത്തും തേ നിഷ്ക്രിയയസ്യ സംസ്കാരാന്‍
ഹൃദ്ഗതഹോരാതത്വോ
ഗര്‍ഗ്ഗമുനിസ്ത്വദ് ഗൃഹം വിഭോ ! ഗതവാന്‍ | 1 ||

ഹേ ഭഗവന്‍! വസുദേവന്റെ വാക്കുകളാല്‍ നിഷ്‍ക്രിയനായ അങ്ങയുടെ നാമകരണാദിസംസ്കാരക്രിയകളെ ആരുമറിയാതെ ചെയ്യുന്നതിന്നായി മനഃ പാഠമായിരിക്കുന്ന ജ്യോതിഷതത്വങ്ങളോടുകൂടിയ ഗര്‍ഗ്ഗമഹര്‍ഷി അങ്ങയുടെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേര്‍ന്നു.

നന്ദോഥ നന്ദിതാത്മാ
വൃന്ദിഷ്ടം മാനയന്നമും യമിന‍ാം
മന്ദസ്മിതാര്‍ദ്രമുചേ
ത്വത്സംസ്കാരാന്‍ വിധാതുമുത്സുകധീഃ || 2 ||

അനന്തരം സന്തുഷ്ടഹൃദയനായ നന്ദഗോപ‌‍ന്‍ താപസന്മാരി‍ല്‍ വരിഷ്ഠനായ ഇദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ച് അങ്ങയുടെ നാമകരണാദിസംസ്കാരക്രിയകളെ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിന്നു ഔല്‍സുക്യത്തോടുകൂടിയവനായി മന്ദസ്മിതം തൂകികൊണ്ട് അരുളിചെയ്തു.

‘യദുവംശാചാര്യത്വാത്
സുനിഭൃതമിദമാര്യ ! കാര്യമിതി കഥയന്‍
ഗര്‍ഗ്ഗോ നിര്‍ഗ്ഗതപുലകഃ
ചക്രേ തവ സാഗ്രജസ്യ നാമാനി … || 3 ||

’എനിക്ക് യദുവംശത്തിലെ ആചാര്‍യ്യനെന്ന സ്ഥാനമുള്ളതുകൊണ്ട്, ഹേ പൂജ്യനായ നന്ദ! ഇത് വളരെ രഹസ്യമായി ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ” എന്ന് അറിയിച്ച് ഭഗവാന്‍ ഗര്‍ഗ്ഗ‍ന്‍ പുളകം കൊണ്ടവനായി ജ്യേഷ്ഠനോടുംകൂടി അങ്ങയ്ക്ക് നാമകരണംചെയ്തു.

‘കഥമസ്യ നാമ കുര്‍വ്വേ
സഹസ്രനാമ്നോ ഹ്യനന്തനാമ്നോ വാ’
ഇതി നൂനം ഗര്‍ഗ്ഗമുനിശ്ചക്രേ
തവ നാമ നാമ രഹസി വിഭോ ! || 4 ||

ആയിരം നാമങ്ങളുള്ളവനായ അഥവാ, സംഖ്യയില്ലാതെ പേരുകളോടുകൂടിയ ഈ ബാലന്നു എങ്ങിനെയാണ് പേര്‍ കല്പിക്കേണ്ടത് എന്നു ശങ്കിച്ചിട്ടായിരിക്ക‍ാം ഗര്‍ഗ്ഗമഹര്‍ഷി ഭഗവ‍ന്‍ ! നിന്തിരുവടിക്ക് ഗൂഢമായി നാമകരണംചെയ്തത് എന്നതി‍ല്‍ സംശയമില്ല.

കൃഷിധാതുണകാരാഭ്യ‍ാം
സത്താനന്ദാത്മത‍ാം കിലാഭിലപത്
ജഗദഘകര്‍ഷിത്വം വാ
കഥയദൃഷ്ടിഃ കൃഷ്ണനാമ തേ വ്യതനോത് . || 5 ||

മഹര്‍ഷിശ്രേഷ്ഠ‍ന്‍ കൃഷി, ധാതു, ണകാരം എന്നിവയാല്‍ സത്തും, ആനന്ദവും കൂടിച്ചേര്‍ന്ന (സദാനന്ദ) സ്വരുപത്തോടെയിരിക്കുക എന്ന അവസ്ഥയെ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നതോ, അഥവാ ജഗത്തിന്റെ പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ കൃഷ്ണന്‍ എന്ന പേര്‍ അങ്ങയ്ക്കു നല്‍കിപോലും

അന്യ‍ാംശ്ച നാമഭേദാന്‍
വ്യാകുര്‍വ്വ, ന്നഗ്രജേ ച രാമാദീന്‍ ,
അതിമാനുഷാനുഭാവം
ന്യഗദത്ത്വാമപ്രകാശയന്‍ പിത്രേ .. || 6 ||

വേറെ പലവിധത്തിലുള്ള നാമങ്ങളെയും ജ്യേഷ്ഠനി‍ല്‍ “രാമന്‍ ” മുതലായ പേരുകളേയും നിര്‍വചിച്ചിട്ട് പിതാവിനോടായി, നിന്തിരുവടിയെ വെളിപ്പെടുത്താതെ, മനുഷ്യസാധാരണമല്ലാത്ത പ്രഭാവമുള്ളവനാണെന്നുമാത്രം അരുളിച്ചെയ്തു.

‘സ്നിഹ്യതി യസ്തവ പുത്രേ,
മുഹ്യതി സ ന മായികൈഃ പുനഃശോകൈഃ,
ദ്രുഹ്യതി യസ്സ തു നശ്യേത്
ഇത്യവദത്തേ മഹത്ത്വമൃഷിവര്യഃ .. || 7 ||

യാവനൊരുവന്‍ അങ്ങയുടെ കുമാരനില്‍ സ്നേഹമുള്ളവനായിരിക്കുന്നുവോ അവ‍ന്‍ പിന്നീട് മായികങ്ങളായ ദുഃഖങ്ങളാല്‍ മോഹിക്കുന്നതല്ല; യാതൊരുവന്‍ ദ്രോഹിക്കുന്നുവോ അവനാവട്ടെ നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിപ്രകാരം അങ്ങയുടെ മഹിമയെ പറ്റി ഋഷിശ്രേഷ്ഠനായ ഗര്‍ഗ്ഗ‍ന്‍ പറഞ്ഞു.

‘ജേഷ്യതി ബഹുതരദൈത്യാന്‍ ,
നേഷ്യതി നിജബന്ധുലോകമമലപദം
ശ്രോഷ്യസി സുവിമലകീര്‍ത്തി-
രസ്യേ’ തി ഭവദ്വിഭുതിം ഋഷിരുചേ .. || 8 ||

“അസംഖ്യം അസുരന്മാരെ ജയിക്കും, സ്വന്തം ബന്ധുജനങ്ങളെ പരിപാവനമായ പരമപദത്തിലേക്കു നയിക്കും, ഇവന്റെ ശുഭകീര്‍ത്തി കേള്‍ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ന് അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തെ മഹര്‍ഷിവര്‍യ്യന്‍ പറഞ്ഞറിയിച്ചു.

അമുനൈവ സര്‍വ്വദുര്‍ഗ്ഗം
തരിതാസ്ഥ, കൃതാസ്ഥമത്ര തിഷ്ഠധ്വം
ഹരിരേവത്യനഭിലപന്‍ –
ഇത്യാദി ത്വ‍ാം അവര്‍ണ്ണയത് സ മുനിഃ || 9 ||

‘ഇവനെകൊണ്ടുതന്നെ സകലസങ്കടങ്ങളേയും നിങ്ങള്‍ തരണംചെയ്യും; ഇവന്റെ വിഷയത്തില്‍ ആസ്ഥയോടെ വര്‍ത്തിപ്പി‍ന്‍;” ഇതു സാക്ഷാല്‍ ശ്രീനാരയണന്‍തന്നെ യാണ് എന്ന് തുറന്നുപറയാതെ ആ മുനീശ്വര‍ന്‍ നിന്തിരുവടിയെ ഈവിധത്തിലെല്ല‍ാം വ‍ര്‍ണ്ണിച്ചു.

ഗര്‍ഗ്ഗേഥ നിര്‍ഗ്ഗതേസ്മി‍ന്‍
നന്ദിതനന്ദാരി നന്ദ്യമാനസ്ത്വം
മദ്ഗദമുദ്ഗതകരുണോ
നിര്‍ഗ്ഗമയ ശ്രീമരുത്പുരാധീശ ! .. || 10 ||

ഗുരുവായൂരപ്പാ ! അതില്‍പിന്നെ ഈ ഗര്‍ഗ്ഗമഹര്‍ഷി മടങ്ങിപ്പോയശേഷം സന്തുഷ്ടന്മാരായ നന്ദന്‍ തുടങ്ങിയ ഗോപന്മാരാ‍ല്‍ അഭിനന്ദിക്കപ്പെട്ടവനായ നിന്തിരുവടി ഉള്‍ കനിവാര്‍ന്നു എന്റെ രോഗത്തെ ഉന്മൂലം ചെയ്യേണമേ.

നാമകരണവര്‍ണ്ണനം എന്ന നാല്പത്തിനാലം ദശകം സമാപ്തം
ആദിതഃ ശ്ലോകഃ 456

നാരായണീയം – അര്‍ത്ഥവും പാരായണവും എന്ന പംക്തിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ ലേഖനം.

Back to top button
Close