യോഗവാസിഷ്ഠത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ MP3 ഓഡിയോ ശേഖരം നിങ്ങള്‍ക്ക് കേള്‍ക്കാനും ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യാനും മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുമായി ശ്രേയസ്സില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു. ആകെ 9 മണിക്കൂര്‍, 124 MB.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 15 MB 66 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 14.9 MB 65 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 13.2 MB 58 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 11.3 MB 49 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 9.5 MB 41 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 5.6 MB 24 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 11.4 MB 50 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 12.4 MB 55 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 11.5 MB 50 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 9.4 MB 41 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 10.2 MB 45 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌