ശ്രീമദ് നാരായണീയം

വൃന്ദാവനഗമനവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (49)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ MP3

ഭവത്പ്രഭവാവിദുരാ ഹി ഗോപാഃ
തരുപ്രപാതദികമത്ര ഗോഷ്ഠേ
അഹേതുമുത്പാതഗണം വിശങ്ക്യ
പ്രയാതുമന്യത്ര മനോ വിതേനുഃ || 1 ||

അങ്ങയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ അറിയാത്തവരായ ഗോപന്മാ‍ര്‍ ഈ ഗോകുലത്തി‍ല്‍ കാരണമൊന്നുമില്ലാതെയുള്ള മരം മുറിഞ്ഞുവീഴുക മുതലായവയെ ദുര്‍ന്നിമിത്തങ്ങളാണെന്നു സംശയിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിക്കിലേക്കു പോകുവാന്‍തന്നെ തീര്‍ച്ചപ്പെടുത്തി.

തത്രോപനന്ദാഭിധ-ഗോപവര്യഃ
ജഗൗ ഭവത്പ്രേരണയൈവ നൂനം
’ഇതഃ പ്രതീച്യ‍ാം വിപിനം മനോജ്ഞം
വൃന്ദാവനം നാമ വിരാജതീതി. || 2 ||

ആ കൂട്ടത്തില്‍ ഉപനന്ദന്‍ എന്നു പേരായ ഒരു ഗോപശ്രേഷ്ഠ‍ന്‍ ‘ഇവിടെനിന്ന് പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തായി വൃന്ദാവനം എന്ന പേരോടുകൂടിയ മനോഹരമായ ഒരു വനഭൂമി ശോഭിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നിങ്ങിനെ അങ്ങയുടെ പ്രേരണകൊണ്ടുതന്നെ പറഞ്ഞു.

ബൃഹദ്വനം തത് ഖലു നന്ദമുഖ്യാഃ
വിധായ ഗൗഷ്ഠീനമഥ ക്ഷണേന
ത്വദന്വിത-ത്വജ്ജനനീനിവിഷ്ട-
ഗരിഷ്ഠ യാനാനുഗതാ വിചേലുഃ || 3 ||

അനന്തരം നന്ദന്‍ മുതലായവ‍ര്‍ ബൃഹദ്വനം എന്ന ആ വലിയ വനത്തെ ക്ഷണനേരംകൊണ്ട് പഴയ തൊഴുത്തെന്നപോലെയാക്കിത്തീര്‍ത്തിട്ട് അങ്ങയൊരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ അമ്മയും കയറിയിരുന്നതുകൊണ്ട് അത്യധികം ഗുരുത്വമുള്ളതായിത്തീര്‍ന്ന വാഹനത്തെ പിന്തുടര്‍ന്നുകൊണ്ട് യാത്രയായി.

അനോമനോജ്ഞദ്ധ്വനിധേനുപാളീ-
ഖുരപ്രണാദാന്തരതോ വധൂഭിഃ
ഭവദ്വിനോദാലപിതാക്ഷരാണി
പ്രപീയ നാജ്ഞായത മാര്‍ഗ്ഗദൈര്‍ഘ്യം || 4 ||

ശകടത്തിന്റെ മനോഹരശബ്ദം, പശുക്കളുടെ കുളമ്പടിശബ്ദം ഇവയ്ക്കിടയി‍ല്‍ വിനോദത്തിന്നായി അങ്ങയാല്‍ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട കളഭാഷണാക്ഷരങ്ങളെ പാനം ചെയ്ത് ഗോപികളാല്‍ വഴിയുടെ അകലം അറിയപ്പെട്ടില്ല.

നീരിക്ഷ്യ വൃന്ദാവനമീശ ! നന്ദത്-
പ്രസൂന കുന്ദപ്രമുഖദ്രുമൗഘം
അമോദഥാഃശ്ശാദ്വലസാന്ദ്രലക്ഷ്മ്യാ
ഹരിന്മണികുട്ടിമപുഷ്ടശോഭം. || 5 ||

ഹേ സര്‍വ്വേശ്വര! വിരിഞ്ഞ പുഷ്പങ്ങള്‍‍, മുല്ല മുതലായ വള്ളികള്‍, കന്തുരുക്കം തുടങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങള്‍ ഇവയോടുകൂടിയതും ഇടതുര്‍ന്നുനില്‍ക്കുന്ന പച്ചപ്പുല്ലിന്റെ ശോഭാവിശേഷംകൊണ്ട് ഇന്ദ്രനീലക്കല്ലു പതിച്ച തളമെന്നപോലെ അതി ശോഭയാര്‍ന്നതുമായ വൃന്ദാവനത്തെ കണ്ടിട്ട് നിന്തിരുവടി അതിയായി സന്തോഷിച്ചു.

നവാകനിര്‍വ്വ്യുഢനിവാസഭേദേഷു
അശേഷഗോപേഷു സുഖാസിതേഷു
വനശ്രിയം ഗോപകിശോരപാളീ-
വിമിശ്രിതഃ പര്യഗലോകകഥാസ്ത്വം .. || 6 ||

ഗോപന്മാരെല്ല‍ാം അര്‍ദ്ദചന്ദ്രാകൃതിയില്‍ പുതുതായി നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ട വിശേഷമായ വീടുകളില്‍ സുഖമായി പാര്‍ത്തുതുടങ്ങിയതില്‍പിന്നെ നിന്തിരുവടി ഗോപ ബാലന്മാരോതൊരുമിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ശോഭയെ ചുറ്റും നടന്ന് നോക്കിക്കണ്ടു.

അരാളമാര്‍ഗ്ഗാഗത നിര്‍മ്മലാപ‍ാം
മരാളകുജാകൃത – നര്‍മ്മലാപ‍ാം
നിരന്തരസ്മേര സരോജവക്ത്ര‍ാം
കലിന്ദകന്യ‍ാം സമലോകയസ്ത്വം. .. || 7 ||

വളഞ്ഞ മാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍കൂടി ഒഴുക്കുന്ന സ്വച്ഛജലത്തോടുകൂടിയതും കളഹംസങ്ങളുടെ കോമളനിസ്വനങ്ങളാല്‍ ചെയ്യപ്പെട്ട ലീലാവചനങ്ങളോടുകൂടിയതും ഇടവിടാതെ വിടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന താമരപ്പൂക്കളാകുന്ന മുഖത്തോടുകൂടിയതുമായ കാളിന്ദീനദിയെ നിന്തിരുവടി ദര്‍ശിച്ചു.

മയൂരകേകാശതലോഭനീയം
മയൂഖമാലാശബളം മണീന‍ാം
വിരിഞ്ചലോകസ്പൃശമുച്ചശൃംഗൈഃ
ഗിരിം ച ഗോവര്‍ദ്ധനമൈക്ഷഥാസ്ത്വം. || 8 ||

മയിലുകളുടെ കേകാരവത്താല്‍ മനോഹരവും രത്നങ്ങളുടെ ശോഭാപടലംകൊണ്ട് വിചിത്രവും ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്ന കൊടുമുടികളാല്‍ ബ്രഹ്മലോകത്തെ സ്പര്‍ശിക്കുന്നതുമായ ഗോഗര്‍ദ്ധനം എന്ന പര്‍വ്വതത്തേയും അങ്ങ് വീക്ഷിച്ചു.

സമം തതോ ഗോപകുമാരകൈസ്ത്വം
സമന്തതോ യത്ര വനാന്തമാഗഃ
തതസ്തതസ്ത‍ാം കുടിലാമപശ്യഃ
കലിന്ദജ‍ാം രാഗവതീമിവൈക‍ാം .. || 9 ||

അതിന്നുശേഷം നിന്തിരുവടി ഗോപബാലന്മാരോടുകൂടി വനപ്രദേശത്തിന്നു ചുറ്റും എവിടെയെല്ല‍ാം സഞ്ചരിച്ചുവോ, അവിടങ്ങളിലെല്ല‍ാം അനുരാഗിണിയെന്ന പോലെ ഏകാകിനിയായി വക്രമര്‍ഗ്ഗങ്ങളില്‍കൂടി ഗമിക്കുന്ന ആ കാളിന്ദിയെ കണ്ടു.

തഥാവിധേഽസ്മിന്‍ വിപിനേ പശ്യവ്യേ
സമുത്സുകോ വത്സഗണപ്രചാരേ
ചരന്‍ സരാമോഽഥ കുമരകൈസ്ത്വം
സമീരഗേഹാധിപ ! പാഹി രോഗാത്. || 10 ||

ഹേ ഗുരുവായൂര്‍പുരേശാ ! അനന്തരം അപ്രകാരം പശുക്കള്‍ക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഈ വനത്തി‍ല്‍ കാലിക്കിടാങ്ങളെ മേയ്ക്കുന്നതി‍ല്‍ താല്പര്‍യ്യമുള്ളവനായി ഗോപബാലരൊരുമിച്ചു സഞ്ചരിക്കുന്ന ബലരാമസമേതനായ നിന്തിരുവടി രോഗപീഢയില്‍നിന്ന് രക്ഷിക്കേണമേ.

വൃന്ദവനഗമനവര്‍ണ്ണനം എന്ന നാല്പത്തൊമ്പത‍ാം ദശകം സമാപ്തം.
ആദിതഃ ശ്ലോകാഃ 508
വൃത്തം ഉപേന്ദ്രവജ്ര

നാരായണീയം – അര്‍ത്ഥവും പാരായണവും എന്ന പംക്തിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ ലേഖനം.

Close