ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചരണാഭരണം PDF

ആയുര്‍വേദ പണ്ഡിതന്‍ ആറന്മുള എം. കെ. നാരായണപിള്ള രചിച്ച ശ്രീമദ് വിദ്യാധിരാജ പരമഭട്ടാരക ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികളുടെ 55-മത് വയസ്സുവരെയുള്ള ജീവിതചര്യകള്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രൌഢഗംഭീരമായ ഒരു സംസ്കൃത കാവ്യമാണ് ‘ബാലാഹ്വസ്വാമി ചരണാഭരണം’ . ഈ കാവ്യത്തെ കടവൂര്‍ ജി. വേലു...

ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ പരമഭട്ടാരക ചരിതം PDF

ശ്രീ ശാന്തിനികേതനം മാധവന്‍ നായരുടെ ‘ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ പരമഭട്ടാരക ചരിതം’ ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികളുടെ സാധാരണവും അസാധാരണവുമായ നിത്യജീവിതത്തിലെ ആദ്യന്തമഹിമാവിശേഷങ്ങളെ പ്രകീര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തമ ലഘുഗ്രന്ഥമാണ്. സ്വാമികളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങള്‍...

ശ്രീവിദ്യാധിരാജചരിതാമൃതം PDF – മുതുകുളം ശ്രീധര്‍

മഹാകവി മുതുകുളം ശ്രീധര്‍ എഴുതിയ ശ്രീവിദ്യാധിരാജചരിതാമൃതം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ജനനവും ബാല്യവും, ആദ്ധ്യാത്മിക പാരമ്പര്യം, സത്സംഗവും സിദ്ധികളും, ശിഷ്യന്മാര്‍, ജീവകാരുണ്യം തുടങ്ങി പതിനെട്ട് അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജീവിതം അമൃത സമാനമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു....

ശ്രീ വിദ്യാധിരാജന്‍ PDF – കുറിശ്ശേരി ഗോപാലപിള്ള

ശ്രീ കുറിശ്ശേരി ഗോപാലപിള്ള എഴുതിയ ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികളുടെ ജീവചരിത്രസംഗ്രഹമാണ് ‘ശ്രീ വിദ്യാധിരാജന്‍’. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യര്‍ക്കുശേഷം കേരളത്തിലുണ്ടായ സിദ്ധയോഗി, ജീവന്മുക്തന്‍, സര്‍വ്വകലാവല്ലഭന്‍, കേരളീയസംസ്കാരസമുദ്ധാരകന്‍, ദ്രാവിഡഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞന്‍,...

ഭക്തിയും വിഗ്രഹാരാധനയും (326)

സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ പഞ്ചാബില്‍ സിയല്‍ക്കോട്ടില്‍വെച്ചു ചെയ്ത പ്രസംഗം പഞ്ചാബിലും കാശ്മീരിലുംനിന്നു വന്ന ക്ഷണമനുസരിച്ച്, വിവേകാനന്ദസ്വാമികള്‍ ആ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കയുണ്ടായി. കാശ്മീരില്‍ അദ്ദേഹം ഒരു മാസത്തിലേറെ താമസിച്ചു. അവിടെ സ്വാമികള്‍ ചെയ്ത പ്രവര്‍ത്തനം അവിടെ...

ശ്രീ വിദ്യാധിരാജവിജയം തുള്ളല്‍ PDF

ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ചരിത്രം ആധാരമാക്കി മഹാകവി കെ. സി. കേശവപിള്ളയുടെ മകനായ കെ. എന്‍. ഗോപാലപിള്ള എഴുതിയ തുള്ളല്‍ കൃതിയാണ് ശ്രീ വിദ്യാധിരാജവിജയം തുള്ളല്‍.അദ്ഭുതസിദ്ധനായിരുന്ന വിദ്യാധിരാജസ്വാമികളുടെ ചരിത്രം ഒരു പുരാണകഥയുടെ മോടിയോടുകൂടി സാമാന്യജനങ്ങളുടെ...
Page 4 of 10
1 2 3 4 5 6 10