ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം അഷ്ടോത്തരി PDF – കെ. ആര്‍. സി. പിള്ള

നാനാത്ത്വബുദ്ധി നിജ സത്തമറയ്ക്കുമെന്നും ഏകത്ത്വബുദ്ധി നിജഭാവമുണര്‍ത്തുമെന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയവിടുന്നു നിദര്‍ശനത്താല്‍ വിദ്യാധിരാജ ഭഗവന്‍! തവ സുപ്രഭാതം. ശ്രീ കെ. ആര്‍. സി. പിള്ള എഴുതി  പെരുമണ്‍ ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ബ്രഹ്മവിദ്യാപീഠം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ‘ശ്രീ...

ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം PDF – ജഗതി വേലായുധന്‍ നായര്‍

പ്രൊഫ. ജഗതി വേലായുധന്‍ നായര്‍ എഴുതി പ്രൊഫ. കുമ്പളത്ത് ശാന്തകുമാരി അമ്മ വ്യാഖ്യാനിച്ച 28 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ‘ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം’. ബ്രഹ്മം മനുഷ്യവടിവാര്‍ന്നവനീതലത്തില്‍ സമ്മോദമോടു നിജ ലീലകളാടി വീണ്ടും ബ്രഹ്മത്തിനുള്ള സഹജസ്ഥിതിയായ്ച്ചമഞ്ഞ...

ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം PDF – ചന്ദ്രദത്തന്‍

ജന്തുക്കളാകെയരുളാല്‍ സ്വസഹോദരങ്ങ- ളന്ധര്‍ക്കുപോലുമിതിനായ് വഴികാട്ടിവാഴാന്‍ ബന്ധുക്കളെന്നവരെയും സ്വയമാദരിച്ച വിദ്യാധിരാജ യതിനായക സുപ്രഭാതം. 1979ല്‍ സി. ചന്ദ്രദത്തന്‍ എഴുതി പന്മന വിദ്യാധിരാജ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ‘ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം’...

ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സ്വാമികള്‍ ലഘുജീവചരിത്രം PDF

യാമിനിദേവി എഴുതി തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ വിദ്യാധിരാജസഭ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ചെറു പുസ്തകമാണ് ‘ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സ്വാമികള്‍ ലഘുജീവചരിത്രം’. തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ണമ്മൂലയില്‍ അയ്യപ്പനായി ജനിച്ച്, കുഞ്ഞന്‍ പിള്ള എന്നറിയപ്പെട്ട്, ബാലാസുബ്രഹ്മണ്യ മന്ത്രോപാസാകനായ...

തത്ത്വമസി വിദ്യാധിരാജഗദ്യം PDF – പ്രൊഫ. എ. വി. ശങ്കരന്‍

ഭട്ടാരകഭക്തകവിയും വാഗ്മിയുമായ പ്രൊഫ. എ. വി. ശങ്കരന്‍ രചിച്ച ഗദ്യശൈലിയിലുള്ള തത്ത്വമസി വിദ്യാധിരാജഗദ്യം, ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികളുടെ ഉപാസകര്‍ക്ക് അവിടുത്തെ ദിവ്യനാമവും രൂപവും ഹൃദയത്തിലുള്‍ക്കൊള്ളുവാന്‍ പര്യാപ്തമാണ്. “ഉള്ളൂര്‍ക്കോട്ടു വീട്ടില്‍ നങ്കമ്മ എന്ന...

ശ്രീ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും നവോത്ഥാനവും PDF

ശ്രീ കെ. ജി. നീലകണ്ഠന്‍ നായര്‍ രചിച്ച ‘ശ്രീ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും നവോത്ഥാനവും’ എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രവും ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചും സാമൂഹിക നവോത്ഥാനത്തിനു അവര്‍ വഹിച്ച പങ്കിനെക്കുറിച്ചും സംക്ഷിപ്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. പരിവ്രാജകനായി...
Page 5 of 10
1 3 4 5 6 7 10