ഗുരുപൂജ PDF – പ്രൊഫ ജി ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സ്മരണിക

വേദാന്ത സാഹിത്യരംഗത്ത് അനിഷേധ്യമായ പ്രതിഭാപ്രസരം പരത്തിയ ഗുരുനാഥനാണ് പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശിഷ്യരും ആരാധകരും സ്മരണകള്‍ അക്ഷരങ്ങളിലേയ്ക്ക് അവാഹിച്ചതാണ് ഈ ഗുരുപൂജ എന്ന ഈ സ്മരണിക. സംസാരസാഗരത്തില്‍പ്പെട്ടലയുന്ന നിരവധി പേര്‍ക്ക്...

പ്രൊഫ. ജി.ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ അനുസ്മരണം (MP3) നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍

ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍, പ്രൊഫ. ജി.ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സാറിനെപ്പറ്റി നടത്തിയ അനുസ്മരണപ്രഭാഷണം MP3യായി ഇവിടെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ 1 24.2 MB 106 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ 2 24.9 MB 109 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ 3...

ജ്ഞാനയോഗം (ഭഗവദ്‌ഗീത) പ്രഭാഷണം (MP3) പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍

ജ്ഞാനയോഗം (ഭഗവദ്‌ഗീത) ആസ്പദമാക്കി പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സര്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ 1 10.4 MB 45 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ 2 13.7 MB 60...

പുരുഷോത്തമയോഗം (ഭഗവദ്‌ഗീത) പ്രഭാഷണം (MP3) പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍

പുരുഷോത്തമയോഗം (ഭഗവദ്‌ഗീത) ആസ്പദമാക്കി പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സര്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ 1 12.8 MB 56 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ 2 11.9...

അദ്ധ്യാത്മരാമായണം പ്രഭാഷണം (MP3) പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍

അദ്ധ്യാത്മരാമായണം ആസ്പദമാക്കി പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സര്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ടോറന്റ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം ZIP bundle ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം (116 MB) ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌...

അഷ്ടാവക്രഗീത പ്രഭാഷണം (MP3) പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍

അഷ്ടാവക്രഗീതയെ ആസ്പദമാക്കി പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സര്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ 1 14.3 MB 62 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ 2 10.9 MB 47 മിനിറ്റ്...
Page 1 of 5
1 2 3 5