രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യയോഗം (MP3) പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍

ഭഗവത്ഗീതയിലെ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യയോഗം ആസ്പദമാക്കി പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സര്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ 1 14.1 MB 62 മിനിറ്റ് Download 2...

ഭാഗവതം പ്രഭാഷണം (MP3) പ്രൊഫ.ജി.ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍

ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആസ്പദമാക്കി പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സര്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ Listen 1 16.8 MB 73 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ 2 16.8 MB 73 മിനിറ്റ്...

കഠോപനിഷത് പ്രഭാഷണം വീഡിയോ – ശ്രീ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍

കഠോപനിഷത് അധികരിച്ച് പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. 18 വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളായി അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പരമ്പരയെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കഠോപനിഷത്ത് സത്സംഗപ്രഭാഷണം MP3 മുന്‍പേ...

അനുഭൂതിദശകം വ്യാഖ്യാനം PDF – പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍

ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ അനുഭൂതിദശകം എന്ന കൃതിയ്ക്ക് പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ വ്യാഖ്യാനം തയ്യാറാക്കി ശ്രീനാരായണ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൌസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പകര്‍പ്പാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. “ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ ബോധത്തിന്റെ ജഡോപകരണങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്. ഒരിന്ദ്രിയത്തിന് ഒരു...

ബ്രഹ്മസൂത്രം പ്രഭാഷണം MP3 – ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍

ബ്രഹ്മസൂത്രം അധികരിച്ച് പ്രൊഫസര്‍ ജി ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍ നടത്തിയ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ലഭ്യമായ MP3 ഓഡിയോ ട്രാക്കുകള്‍ താങ്കള്‍ക്ക് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യാനും കേള്‍ക്കുവാനും പങ്കുവയ്ക്കാനുമായി ശ്രേയസ്സില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു. മൊത്തത്തില്‍ 42.4 MB, 3 hrs 5 minutes ഉണ്ട്. ക്രമനമ്പര്‍...

കഠോപനിഷത് പ്രഭാഷണം MP3 – ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍

കഠോപനിഷത് അധികരിച്ച് പ്രൊഫസര്‍ ജി ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍ നടത്തിയ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ലഭ്യമായ MP3 ഓഡിയോ ട്രാക്കുകള്‍ താങ്കള്‍ക്ക് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യാനും കേള്‍ക്കുവാനും പങ്കുവയ്ക്കാനുമായി ശ്രേയസ്സില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു. മൊത്തത്തില്‍ 152 MB, 11 hrs 45 minutes ഉണ്ട്. ക്രമനമ്പര്‍...
Page 2 of 5
1 2 3 4 5