“ഞാന്‍” അല്ലാതെ ഈ ജഡശരീരം ഞാനല്ല (210)

ശ്രീരമണ തിരുവായ്മൊഴി ലേഖാവലി – ശ്രീമതി സൂരിനാഗമ്മ അഹംസ്ഫുരണ (ശ്രീരമണ തിരുവായ്മൊഴി) ഹൃഷികേശാനന്ദനെന്ന ഒരു ബംഗാളി കാഷായാംബരധാരി ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. ഇന്നു കാലത്തെ എട്ടുമണിമുതല്‍ പതിനൊന്നുമണി വരെ ഭഗവാന്‍ അദ്ദേഹവുമായി ആദ്ധ്യാത്മികപ്രഭാഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു....

പിതാവിനെ പുത്രന്‍ വണങ്ങുന്നു (209)

ശ്രീരമണ തിരുവായ്മൊഴി ലേഖാവലി – ശ്രീമതി സൂരിനാഗമ്മ ഓം ശ്രീ ഗണേശായ നമ: “ശ്രീരമണതിരുവായ്മൊഴി ലേഖാവലി” രചയിത്രി:-ശ്രീമതി സൂരിനാഗമ്മ (തര്‍ജ്ജമാവകാശി കെ. കെ. മാധവിഅമ്മ) സദ്ഗുരു വന്ദനം ” അന്തര്യശ്ചബഹിര്‍ വിധൂതതിമിരം ജ്യോതിര്‍മ്മയം ശാശ്വതം സ്ഥാനം...

ശ്രീ രമണാശ്രമം ഒരു ലഘു വിവരണം (208)

ശ്രീ രമണമഹര്‍ഷിയുടെ ജീവചരിത്രം വിദിതസമസ്നേഹരാജ്യലക്ഷ്മി – സദനമിതാര്‍ക്കും തറവാടല്ലോ . -മഹാകവി കുമാരനാശാന്‍ . “മാഹാ ഋഷി” അഥവാ മഹര്‍ഷി എന്നുള്ള പദങ്ങള്‍ , നാശരഹിതമായ സത്യത്തെ അഭിമുഖദര്‍ശനം ചെയ്യുന്ന തപോനിധികളെക്കുറിച്ച് വളരെ പുരാതനം മുതല്‍ക്കേ ഇന്ത്യയില്‍...

ആശ്രമധര്‍മ്മങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം എന്ന് രമണ മഹര്‍ഷി പറയുന്നു (207)

ശ്രീ രമണമഹര്‍ഷിയുടെ ജീവചരിത്രം ആശ്രമധര്‍മ്മങ്ങള്‍ , സാമൂഹ്യമായി ജീവിക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളാണ്. എന്നാല്‍ , ആത്മാനുഭൂതിക്ക് പരിപാകത വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ത്യാഗിക്ക് – പ്രായവ്യത്യാസം , സ്ത്രീപുരുഷവ്യത്യാസം ,...

സമസൃഷ്ടിസ്നേഹത്തെപ്പറ്റി രമണ ഭഗവാന്‍ (206)

ശ്രീ രമണമഹര്‍ഷിയുടെ ജീവചരിത്രം സമത്വവീക്ഷണം അറിവിന്റെ ഉത്തമസാക്ഷ്യമാണ് . എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരസ്പരം ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി അഭിജ്ഞന്മാര്‍ കാണുന്നു. ഈ ഐക്യം തന്നെയാണ് സമത്വഭാവം. ഓരോ വസ്തുക്കളിലും ബാഹ്യമായികാണപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്തഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ്...

നിഷ്കാമകര്‍മ്മത്തെപ്പറ്റി രമണ മഹര്‍ഷി (205)

ശ്രീ രമണമഹര്‍ഷിയുടെ ജീവചരിത്രം കര്‍മ്മങ്ങള്‍ നിഷ്കാമമായി ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് . എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍ , കര്‍മ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്‍ കര്‍ത്താക്കള്‍ അനുഭവിക്കുന്നു. അല്ല്ലാതെ, ദൈവം അനുഭവിപ്പിക്കുന്നതല്ല. പ്രപഞ്ചത്തിലെ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക്‌ ദൈവവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ദൃഷ്ടാന്തമായി,...
Page 131 of 218
1 129 130 131 132 133 218