ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്പര്‍ശിക്കാതെ ഈശ്വരനെ ഉള്ളില്‍ ചിന്തിക്കുന്നതാണ്‌ ധ്യാനം (143)

ശ്രീ രമണമഹര്‍ഷി ഫെബ്രുവരി 1. 1936 ശ്രീമതി കെല്ലി ധ്യാനമാര്‍ഗ്ഗത്തെപറ്റി ചോദിച്ചു. ഉ: ജലം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ചോ: ഇല്ല. ഉ: ഈശ്വരനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചോ: ഈശ്വരനെപ്പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. സ്വയം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഉ: ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ...

ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നത്‌ ആത്മസാക്ഷാല്‍ക്കാരത്തിന് ആവശ്യമാണ്‌ (142)

ശ്രീ രമണമഹര്‍ഷി ജനുവരി 31, 1936. 151. മേല്‍പറഞ്ഞ അമേരിക്കന്‍ സന്ദര്‍ശകന്‍ അല്‍പം ശ്രവണമാന്ദ്യമുള്ള ആളായിരുന്നു. ജീവിതത്തില്‍ സ്വാശ്രയനായിക്കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹം സ്വന്തം കുറവിനെപ്പറ്റി പരാതിപ്പെട്ടു. ഉ: നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ അശ്രയിക്കുന്നവനല്ല. അഹന്തയെ ആശ്രയിക്കുന്നയാളാണ്‌. അത്‌...

മനസ്സിനെ ധ്യാനത്തിലോട്ട്‌ തിരിച്ചു വിടുക (141)

ശ്രീ രമണമഹര്‍ഷി’ ജനുവരി 23, 1936 149. ഭക്തിമാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ശരീരാദി പ്രപഞ്ചങ്ങളെ മറക്കേണ്ടിവരുമോ എന്ന്‌ ഒരു സാധു ചോദിച്ചു. ഉ: ഭക്തിയോടുകൂടിയിരിക്കുക മാത്രമാണ്‌ നാം ചെയ്യേണ്ടിയുള്ളത്‌. ശരീരാദി പ്രപഞ്ചങ്ങളെപ്പറ്റി നാമെന്തിനു വ്യാകുലപ്പെടുന്നു! 150. അമേരിക്കയില്‍...

നാദാനുസന്ധാനം (140)

ശ്രീ രമണമഹര്‍ഷി ജനുവരി 27, 1936 148. താന്‍ നാദത്തെ ധ്യാനിക്കുകയാണ്‌. അത്‌ ശരിയാണോ എന്ന്‌ ഒരു ഗുജറാത്തി ഭക്തന്‍ ചോദിച്ചു. ഉ: മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കിത്തീര്‍ക്കാന്‍ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൊന്നാണ്‌ നാദാനുസന്ധാനം. അതിനെ പലരും ശ്ലാഘിക്കുന്നുണ്ട്‌. കുഞ്ഞിനെ...

‘ഞാനാര്‌’ എന്ന അന്വേഷണം തന്നെ അഹന്തയെ അറക്കാനുള്ള കോടാലി (139)

ശ്രീ രമണമഹര്‍ഷി ജനുവരി 25, 1936 ചോ: ചിന്തിക്കാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പാടാണല്ലോ? ഉ: ചിന്ത പ്രവൃ‍ത്തിയോടുകൂടി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളും. ചോ: അപ്പോള്‍ അന്തര്‍മുഖത്വമാണ്‌ ശരി. അത്‌ വര്‍ദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉ: സൃഷ്ടിരഹസ്യം ആരാഞ്ഞവരെല്ലാം ഇപ്രകാരം ആത്മാവിന്റെ അഗാധതയില്‍...

ഭയമെന്നതെന്താണ്‌? അതൊരു വിചാരം മാത്രം (138)

ജനുവരി 25, 1936 ചോ: ഈ മനസ്സിനെ ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുന്നതെങ്ങനെ? ഉ: മനസ്സിനെ ഒഴിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നത്‌ മനസ്സാണോ? മനസ്സിനു തന്നെക്കൊല്ലാനൊക്കുകയില്ല. അതിനാല്‍ മനസ്സിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥസ്വരൂപം എന്തെന്നറിയണം. അപ്പോള്‍ മനസ്സെന്നൊന്നില്ലെന്നു നിങ്ങളറിയും. ആത്മാവിനെ നോക്കുമ്പോള്‍...
Page 37 of 61
1 35 36 37 38 39 61