ഏകസത്ത അനേകമായി കാണപ്പെടുന്നു (439)

സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ (1896-ല്‍ ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ പ്രസംഗിച്ചത്) പലതരം യോഗങ്ങളിലെല്ലാം ത്യാഗമത്രേ മനുഷ്യന്റെ വഴിത്തിരിവിനെ കുറിക്കുന്നത്. കര്‍മ്മയോഗി തന്റെ കര്‍മ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുന്നു. ഭക്തന്‍, സര്‍വ്വശക്തവും സര്‍വ്വവ്യാപകവുമായ പ്രേമത്തിനുവേണ്ടി സകല...

ജ്ഞാനയോഗത്തെപ്പറ്റി (438)

സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ എല്ലാ ജീവികളും കളിക്കയാണ്-ചിലര്‍ ബോധപൂര്‍വ്വം ചിലര്‍ അബോധപൂര്‍വ്വം. ബോധപൂര്‍വ്വം കളിക്കാന്‍ പഠിക്കുന്നതാണ് മതം. നമ്മുടെ ലൌകികജീവിതത്തിനുള്ള അതേ നിയമമാണ് നമ്മുടെ ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിനും സമസ്തപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ജീവിതത്തിനുമുള്ളത്. അത് ഒന്നുമാത്രവും...

ഏകസത്ത അനേകമായി കാണപ്പെടുന്നു (437)

സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ (1896-ല്‍ ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ പ്രസംഗിച്ചത്) പലതരം യോഗങ്ങളിലെല്ലാം ത്യാഗമത്രേ മനുഷ്യന്റെ വഴിത്തിരിവിനെ കുറിക്കുന്നത്. കര്‍മ്മയോഗി തന്റെ കര്‍മ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുന്നു. ഭക്തന്‍, സര്‍വ്വശക്തവും സര്‍വ്വവ്യാപകവുമായ പ്രേമത്തിനുവേണ്ടി സകല...

സ്വതന്ത്രമായ ആത്മാവ് (436)

സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ (1896-ല്‍ ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ ചെയ്ത പ്രസംഗം) സാംഖ്യന്മാരുടെ അപഗ്രഥനം പ്രകൃതി, ആത്മാക്കള്‍ (പുരുഷന്മാര്‍) എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു നിത്യസത്തകളിലെത്തി നിലച്ചുപോകുന്നു. ആത്മാക്കളുടെ സംഖ്യ അനന്തം. ആത്മാവ് ഒരു കേവലവസ്തുവായതുകൊണ്ട് അതിനു നാശമുണ്ടാവാന്‍ വയ്യ....

ജ്ഞാനയോഗത്തില്‍ ഒരു പ്രാരംഭപാഠം (435)

സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ യുക്തിപരവും താത്ത്വികവുമായ യോഗവിഭാഗമാണ് ജ്ഞാനം. അത് വളരെ പ്രയാസമുള്ളതുമാണ്. എങ്കിലും പതുക്കെ ഞാന്‍ നിങ്ങളെ അതിലൂടെ നയിക്കാന്‍ നോക്കാം. യോഗമെന്നാല്‍ മനുഷ്യനെയും ഈശ്വരനെയും തമ്മില്‍ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഉപായമെന്നര്‍ത്ഥം. ഇതു നിങ്ങള്‍ക്ക്...

അംബികാരാധന (434)

സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ (1900 ജൂണില്‍ ഒരു ഞായറാഴ്ച സായാഹ്നത്തില്‍ ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ ചെയ്ത പ്രഭാഷണത്തിന്റെ വികലമായ കുറിപ്പുകള്‍) ഓരോ മതത്തിലും മനുഷ്യന്‍ ഗോത്രദേവനില്‍ തുടങ്ങി, ഒടുവില്‍ ദേവാധിദേവനില്‍, സമസ്തമായ പരമേശ്വരനില്‍ വന്നെത്തുന്നു. ധര്‍മ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ...
Page 5 of 78
1 3 4 5 6 7 78