ഇച്ഛാശക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സ്വഭാവമാകുന്നു (1)

സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ ലോകത്തില്‍ നാം കാണുന്ന സകലകര്‍മ്മങ്ങളും, മനുഷ്യസമുദായത്തിലെ സകലപ്രസ്ഥാനങ്ങളും, നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള സകല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും, വിചാരത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രകടനം അഥവാ മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ ബഹിര്‍പ്രകാശനം മാത്രമാകുന്നു. യന്ത്രങ്ങള്‍, ഉപകരണങ്ങള്‍, നഗരങ്ങള്‍,...

സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ – ജീവിതവും ഉപദേശങ്ങളും PDF

സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ നൂറ്റിയമ്പതാം ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ (2010-2014) ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കുവേണ്ടി, കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ അഞ്ചു രൂപ വിലയ്ക്ക് ശ്രീ രാമകൃഷ്ണമഠം അച്ചടിച്ച്‌ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് “സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍...
Page 78 of 78
1 76 77 78