ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

 • ആനന്ദാദര്‍ശാംശം PDF – ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

  ആലത്തൂര്‍ സിദ്ധാശ്രമത്തിലെ ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി (1852-1929) വിഗ്രഹാരാധനാഖണ്ഡന രാജയോഗ ആനന്ദമത പ്രചാരണത്തിനുമായി രചിച്ചതാണ് 'ആനന്ദാദര്‍ശാംശം' (A Little Mirror to the Eternl Bliss). ജാതിമതഭേദമന്യേ…

  Read More »
 • ആനന്ദാദര്‍ശം PDF – ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

  ആലത്തൂര്‍ സിദ്ധാശ്രമത്തിലെ ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി (1852-1929) രചിച്ചതാണ് ‘ആനന്ദാദര്‍ശം‘ . ജാതിമതഭേദമന്യേ എല്ലാവര്‍ക്കും മനസ്സിനെ അടക്കി മുക്തമാകാന്‍ രാജയോഗം അധിഷ്ഠിതമായ ആനന്ദമതം അഥവാ ആനന്ദദര്‍ശനം അദ്ദേഹം…

  Read More »
 • രാജയോഗപരസ്യം PDF – ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

  "ദേഹക്ഷോഭത്തെ ഉണ്ടാക്കി ദുഃഖത്തെ നല്‍കുന്ന കുക്കുടാസനം മുതലായവകൊണ്ട് ഹഠയോഗികള്‍ ജീവാത്മാവിനെ വൃഥാ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നു. ഹേ ആനന്ദകാംക്ഷികളെ, സര്‍വ്വമനുഷ്യര്‍ക്കും ദുഃഖത്തില്‍നിന്ന് വേര്‍പെട്ട് ശാശ്വതാനന്ദത്തെ (മുക്തിയെ) പ്രാപിക്കാനുള്ള സുഖോപായം രാജയോഗം…

  Read More »
 • വിഗ്രഹാരാധനാ ഖണ്ഡനം PDF – ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

  'കുട്ടികള്‍ക്ക് ചെറിയ കുപ്പായം വേണം, വലിയ കുപ്പായം പറ്റുകയില്ല. അപ്രകാരം അല്പബുദ്ധികള്‍ക്ക് വിഗ്രഹാരാധന വേണം, അല്ലാതെ അവര്‍ക്ക് ബ്രഹ്മധ്യാനത്തിന് കഴിയുകയില്ല' എന്ന് ചിലര്‍ വാദിക്കുന്നു. ഇത് കുട്ടികള്‍ക്ക്…

  Read More »
 • സിദ്ധാനുഭൂതി , ജ്ഞാനക്കുമ്മി PDF – ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

  ആനന്ദമതം സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി രചിച്ച സിദ്ധാനുഭൂതി ഈ കൃതി ആലത്തൂര്‍ സിദ്ധാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. സിദ്ധാനുഭൂതി എന്ന കൃതിയോടൊപ്പം ശിവയോഗികൃതങ്ങളായ ജ്ഞാനക്കുമ്മിയും പിള്ളത്താലോലിപ്പും കൂടി ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.…

  Read More »
 • Page 2 of 2
  1 2
Back to top button