ശ്രീ നാരായണഗുരു

 • സുബ്രഹ്മണ്യകീര്‍ത്തനം – ശ്രീനാരായണഗുരു (54)

  അന്തിപ്പൂന്തിങ്കളുന്തിത്തിരുമുടിതിരുകി– ച്ചൂടിയാടും ഫണത്തിന്‍– ചന്തം ചിന്തും നിലാവിന്നൊളി വെളിയില്‍ വിയദ്– ഗംഗ പൊങ്ങിക്കവിഞ്ഞും ചന്തച്ചെന്തീമിഴിച്ചെങ്കതിര്‍നിര ചൊരിയി– ച്ചന്ധകാരാനകറ്റി– ച്ചിന്താസന്താനമേ‚ നിന്തിരുവടിയടിയന്‍- സങ്കടം പോക്കിടേണം.

  Read More »
 • ഷാണ്‍മാതുരസ്‍തവം – ശ്രീ നാരായണഗുരു (53)

  ഗൗരിസഹായസുഹൃദുരീകൃതാവായവ ഭുരീഷു വൈരിഷു തമ- സ്സുരീകൃതായുധനിവാരീതദോഷ നിജ – നാരീകലാലസമനഃ ക്രൂരീഭവത്തിമിരചാരീ ഹിതാപദുര- രീ നീതിസൂരി കരുണാ – വാരീണ, വാരിധര, ഗൗരീകികശോര, മമ ദൂരീകുരുഷ്വ ദുരിതം

  Read More »
 • ദൈവചിന്തനം 2 – ശ്രീ നാരായണഗുരു (52)

  ഹാ! ഇതൊരു മഹാവിചിത്രം തന്നെ! നിരിന്ധനജ്യോതിസ്സായിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയില്‍ മരുമരീചികാപ്രവാഹംപോലെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ദൃഷ്ടമായിരിക്കുന്ന സകല പ്രപഞ്ചവും ആലോചിക്കുമ്പോള്‍ ഗഗനാരവിന്ദത്തിന്റെ സ്ഥിതിപോലെതന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അനൃതജഡദുഃഖരൂപമായിരിക്കുന്ന ഇത് നിന്തിരുവടിയാല്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുമല്ല, സ്വയമേവ…

  Read More »
 • ദൈവചിന്തനം 1 – ശ്രീനാരായണഗുരു (51)

  ഈ ഭൂലോകത്തില്‍ ബഹുവിധം ജീവകോടികള്‍ വസിക്കുന്നതുപോലെ ഗന്ധം, ശീതം, ഉഷ്ണം ഈ ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ വായുലോകത്തിലും അനന്തജീവകോടികളിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ തത്ത്വം ചില കല്ലേറു മുതലായ പ്രവൃത്തികളെക്കൊണ്ടും, അതു ചില…

  Read More »
 • ഗദ്യപ്രാര്‍ത്ഥന – ശ്രീ നാരായണഗുരു (50)

  കാണപ്പെടുന്നതൊക്കെയും സ്ഥൂലം, സൂക്ഷ്മം, കാരണം എന്നീ മൂന്നു രൂപങ്ങളോടുകൂടിയതും പരമാത്മാവില്‍ നിന്നുമുണ്ടായി അതില്‍തന്നെ ലയിക്കുന്നതുമാകുന്നു. അതിനാല്‍ പരമാത്മാവല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല. സകല പാപങ്ങളെയും നിശിപ്പിക്കുന്ന - വറുത്തുകളയുന്ന -…

  Read More »
 • ഒഴുവിലൊടുക്കം – ശ്രീനാരായണഗുരു (49)

  ആറു മാമറകളാടല്‍ വീശി നില- നിര്‍ത്തീടുന്നൊരു കളാശ, മാ- ധാരഷള്‍ക്കശിഖരീന്ദ്രകൂടമകു- ടാഭിഷേക,മറിവീന്നെഴും കൂരിരുട്ടതു കിഴിച്ചെഴും കിരണനായ- കന്‍ മമത പോയപോ- തീറിഴിഞ്ഞ കരുണാമൃതം പൊഴിയുവാ- നെടുത്തുയരമായ കൈ.

  Read More »
 • തിരുക്കുറള്‍ – ശ്രീ നാരായണഗുരു (48)

  അകാരമാമെഴുത്താദിയാകുമെല്ലായെഴുത്തിനും ലോകത്തിന്നേകനാമാദിഭഗവാനാദിയായിടും. സത്യമാമറിവാര്‍ന്നുള്ള ശുദ്ധരൂപന്റെ സത്‍പദം തൊഴായ്‍കില്‍ വിദ്യകൊണ്ടെന്തിങ്ങുളവാകും പ്രയോജനം.

  Read More »
 • ഈശാവാസ്യോപനിഷത് – ശ്രീനാരായണഗുരു (47)

  ഈശന്‍ ജഗത്തിലെല്ലാമാ- വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നീ ചരിക്ക മുക്തനായാശി- ക്കരുതാരുടെയും ധനം.

  Read More »
 • വേദാന്തസൂത്രം – ശ്രീ നാരായണഗുരു (46)

  അഥ യദാത്മനോ ജിജ്ഞാസുസ്തദിദ‍ം ബ്രഹ്മൈവാഹം കിം തസ്യ ലക്ഷണമസ്യ ച കതിഗണനയേതി തജ്ജ്യോതിഃ തേനേദം പ്രജ്വലിതം

  Read More »
 • ഹോമമന്ത്രം – ശ്രീനാരായണഗുരു (45)

  ഓം അഗ്നേ തവ യത് തേജസ് തദ് ബ്രാഹ്മം അതസ്ത്വം പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മാസി ത്വദീയാ ഇന്ദ്രിയാണി മനോ ബുദ്ധിരിതി സപ്തജിഹ്വാഃ ത്വയി വിഷയാ ഇതി സമിധോ ജുഹോമി…

  Read More »
 • Page 3 of 9
  1 2 3 4 5 9
Back to top button