ശ്രീ നാരായണഗുരു

 • ബാഹുലേയാഷ്ടകം – ശ്രീ നാരായണഗുരു (16)

  ഓം ഓം ഓം ഹോമധൂമപ്രകടതടജടാ- കോടിഭോഗിപ്രപൂരം അം അം അം ആദിതേയപ്രണതപദയുഗാം ഭോരുഹശ്രീവിലാസം ഉം ഉം ഉം ഉഗ്രനേത്രത്രയലസിതപൂര്‍- ജ്യോതിരാനന്ദരുപം ശ്രീം ശ്രീം ശ്രീം ശീഘ്രചിത്തഭ്രമഹരമനിശം ഭാവയേ…

  Read More »
 • ഗുഹാഷ്ടകം – ശ്രീ നാരായണഗുരു (15)

  ശാന്തം ശംഭുതനുജം സത്യമനാധാരം ജഗദാധാരം ജ്ഞാത്യജ്ഞാനനിരന്തരലോക ഗുണാതീതം ഗുരുണാതീതം വല്ലീവത്സലഭൃങ്ഗാരണ്യകതാരുണ്യം വരകാരുണ്യം സേനാസാരമുദാരം പ്രണമത ദേവേശം ഗുഹമാവേശം.

  Read More »
 • നിര്‍വൃതിപഞ്ചകം പ്രഭാഷണം MP3 – ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍

  1916-ല്‍ ശ്രീ നാരായണഗുരുദേവന്‍ തിരുവണ്ണാമലയിലെത്തി ശ്രീ രമണമഹര്‍ഷിയെ സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ മഹര്‍ഷി അനുഭവിക്കുന്ന നിര്‍വൃതി കണ്ടു രചിച്ചതാണ് നിര്‍വൃതിപഞ്ചകം. ജീവന്‍മുക്തിനേടി പരിലസിക്കുന്ന ഒരു പരമഹംസന്‍ അനുഭവിക്കുന്ന നിര്‍വൃതിയുടെ പൂര്‍ണ്ണരൂപമാണ്…

  Read More »
 • നിര്‍വൃതിപഞ്ചകം – ശ്രീനാരായണഗുരു (14)

  കോ നാമ ദേശഃ കാ ജാതിഃ പ്രവൃത്തിഃ കാ കിയദ്വയഃ ഇത്യാദി വാദോപരതിര്‍ - യസ്യ തസ്യൈവ നിര്‍വൃതിഃ

  Read More »
 • ചിജ്ജഡചിന്തനം പ്രഭാഷണം MP3 – ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍

  ചിജ്ജഡചിന്തനം എന്ന ശ്രീനാരായണകൃതി സാങ്കേതികപദജടിലമായ വേദാന്തശാസ്ത്രത്തെ ലളിതവും സുന്ദരവുമായ മലയാളഭാഷയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഗുരുദേവന്റെ ബ്രഹ്മാനുഭൂതിയുടെ ഉജ്ജ്വലരൂപം ഈ കൃതിയില്‍ സ്പഷ്ടമായി കാണാം. സത്യാന്വേഷണത്തിന്റെ ആരംഭദശയില്‍ നിലനില്‍പ്പ് ചിത്ത്,…

  Read More »
 • ചിജ്ജഡചിന്തകം (ഗദ്യം) – ശ്രീനാരായണഗുരു (13)

  അണുവു മുതല്‍ ആന വരെയുള്ളവരൊക്കെ ഇളകി നടക്കുന്നതും, പുല്ലുമുതല്‍ ഭുരുഹപര്യന്തം നിലയില്‍ നില്ക്കുന്നതും ആകുന്നു. എന്നു വേണ്ടാ നമ്മുടെ കണ്ണു, മൂക്കു മുതലായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്‍നിന്നും ബ്രഹ്മം വരെ…

  Read More »
 • ചിജ്ജഡചിന്തനം – ശ്രീനാരായണഗുരു (12)

  ഒരുകോടി ദിവാകരരൊത്തുയരും- പടി പാരൊടു നീരനലാദികളും കെടുമാറു കിളര്‍ന്നുവരുന്നൊരു നി‍ന്‍- വടിവെന്നുമിരുന്നു വിളങ്ങിടണം.

  Read More »
 • ഷണ്‍മുഖദശകം – ശ്രീ നാരായണഗുരു (11)

  ജ്ഞാനച്ചെന്തീയെഴുപ്പിത്തെളുതെളെ വിലസും- ചില്ലിവല്ലിക്കൊടിക്കുള്‍ മൗനപ്പുന്തിങ്കളുള്ളുടുരുകുമമൃതൊഴു- ക്കുണ്ടിരുന്നുള്ളലിഞ്ഞും ഞാനും നീയം ഞെരുക്കക്കലരുവതിനരുള്‍- ത്തന്മയാം നിന്നടിത്താര്‍- തേനുള്‍ത്തൂകുന്ന മുത്തുക്കുടമടിയനട ക്കീടു മച്ചില്‍ക്കൊഴുന്തേ!

  Read More »
 • ഷണ്‍മുഖസ്‍തോത്രം – ശ്രീ നാരായണഗുരു (10)

  അര്‍ക്കബിംബമൊരാറുദിച്ചുയരുന്നപോലെ വിളങ്ങിടും തൃക്കിരീടജടയ്ക്കിടയ്‍ക്കരവങ്ങളമ്പിളി തുമ്പയും ദുഷ്‍കൃതങ്ങളകറ്റുവാനൊഴുകീടുമംബരഗങ്ഗയും ഹൃത്‍കുരുന്നിലെനിക്കു കാണണമെപ്പോഴും ഗുഹ, പാഹിമാം.

  Read More »
 • ഭദ്രകാള്യഷ്ടകം – ശ്രീ നാരായണഗുരു (9)

  ശ്രീമച്ഛങ്കരപാണിപല്ലവകിര- ല്ലോലംബമാലോല്ലസ- ന്‍മാലാലോലകലാപകാളബരീ- ഭാരാവലീഭാസുരീം കാരുണ്യാമൃതവാരിരാശിലഹരീ- പീയൂഷവര്‍ഷാവലീം ബാലാംബാം ലളിതാളകാമനുദിനം ശ്രീഭദ്രകാളീം ഭജേ

  Read More »
 • Page 7 of 9
  1 5 6 7 8 9
Back to top button