രമണമഹര്‍ഷി സംസാരിക്കുന്നു

 • നിങ്ങളുടെ സത്ത ആനന്ദമാണ് (408)

  നിങ്ങളുടെ സത്ത ആനന്ദമാണ്. സത്തയെ വിട്ടിരിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് സാദ്ധ്യവുമല്ല. നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ ദേഹത്തിലും മനസിലും ഇരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ദേഹവും മനസ്സും നശ്വരങ്ങളാണ്. എന്നാല്‍ നിങ്ങളുടെ സത്ത അനശ്വരമാണ്.…

  Read More »
 • ദ്രഷ്ടാവും ദൃശ്യവും ഒന്നിച്ചുതോന്നി ഒന്നിച്ചുമറയുന്നു (407)

  ദ്രഷ്ടാവും ദൃശ്യവും ഒന്നിച്ചുതോന്നി ഒന്നിച്ചുമറയുന്നു. എതാധാരത്തിന്മേലാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുമറയുന്നതെന്ന്‍ അന്വേഷിക്കുകയാണ് മുഖ്യം. സ്വപ്നത്തില്‍ ഈ രണ്ടും ഒന്നിച്ചു മറയുന്നതുപോലെതന്നെ ജാഗ്രത്തിലും അവ പ്രത്യക്ഷമായി മറയുന്നു. യഥാര്‍ത്ഥ മുമുക്ഷു…

  Read More »
 • നമ്മെയും ലോകത്തെയും വിട്ടുള്ള ഒരീശ്വരന്‍ എങ്ങുമില്ല (406)

  നിങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഒരു ജീവനാണെന്നും നമ്മുക്കുവെളിയില്‍ ലോകമെന്നുള്ളതായും അതിനും അപ്പുറം ഈശ്വരനൊരാള്‍ ഉണ്ടെന്നും കരുതുന്നു. ഈ ഭേദസങ്കല്പം ഒഴിയണം. നമ്മെയും ലോകത്തെയും വിട്ടുള്ള ഒരീശ്വരന്‍ എങ്ങുമില്ല. സൃഷ്ടി,…

  Read More »
 • ഒരു യഥാര്‍ത്ഥ മുമുക്ഷു തന്നെ അന്വേഷിച്ചാല്‍ മതിയാവും (405)

  ആത്മാവ് താനേതാനായ് പ്രകാശിക്കുന്നു. അതിനെ ഉണരാന്‍ തത്വങ്ങളെ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. തത്വങ്ങള്‍ 24 എന്നും 96 എന്നും പലര്‍ പലമട്ടില്‍ പറയുന്നു. ആത്മാവായ തന്നെ അറിയാന്‍ അനാത്മാകാരങ്ങളായ…

  Read More »
 • താനും ഒഴിഞ്ഞയിടത്താണ് ആനന്ദം വെളിപ്പെടുന്നത് (404)

  താനും ഒഴിഞ്ഞയിടത്താണ് ആനന്ദം വെളിപ്പെടുന്നത്. ആ ആനന്ദത്തില്‍ നീയില്ലാതിരിക്കുമോ? നിനക്ക് ആനന്ദത്തെ വര്‍ണ്ണിക്കാന്‍ കഴിയാതെവന്നാല്‍ നീ പതറിപ്പോകണ്ടാ. നിനക്ക് പ്രത്യേകമൊരു സ്വരൂപമില്ലെന്നു വന്നാലും നീ ഇല്ലാതെപോയി എന്നുകരുതരുത്.…

  Read More »
 • ഏതു പ്രശ്നത്തിനും മൂലകാരണം താനാണ് (403)

  ഏതു പ്രശ്നത്തിനും മൂലകാരണം താനാണ്. ആ താന്‍ ആരാണെന്നറിയാതെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കുകയില്ല. ഭൂതഭാവികള്‍ നമ്മുക്ക് പ്രത്യക്ഷങ്ങളല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പ്രത്യക്ഷമാണ്. സംശയിക്കാനില്ല. അങ്ങനെയുള്ള തന്‍റെ ഇരിപ്പിനെ അറിഞ്ഞാല്‍…

  Read More »
 • മനോവ്യാപാരം അറ്റിരിക്കുന്നവനാണ് ജീവന്മുക്തന്‍ (402)

  സന്യാസത്തിനു വികാരങ്ങളില്‍നിന്നും വിമുക്തി ഏറ്റവും പ്രധാനം. അത് സാധിച്ചാല്‍ മറ്റെല്ലാം സാധിച്ചതാവും. കുടുംബവും ലോകംപോലും നിങ്ങളിലിരിക്കുമ്പോള്‍ ബാഹ്യസന്യാസത്തിനെന്തര്‍ത്ഥം? ആന്തരസന്യാസമാണ് വേണ്ടത്. മനോവ്യാപാരം അറ്റിരിക്കുന്നവനാണ് ജീവന്മുക്തന്‍.

  Read More »
 • ഈ ജഗത്ത് തോന്നലില്‍ മാത്രം (401)

  താനും ഈ ജഗത്തും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്നുതന്നെ സമ്മതിക്കണം. അന്വേഷണത്തില്‍ ഇവ എപ്പോഴും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നു നോക്കുക. സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെങ്കില്‍ കാലദേശാവസ്ഥകളെ അതിക്രമിച്ചും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ജാഗ്രത്തിലും സ്വപ്നത്തിലും ഉണ്ടെന്നു തോന്നിയാലും ഉറക്കത്തിലില്ലെന്നതു…

  Read More »
 • താനേതാനായ് പ്രകാശിക്കുന്ന ആത്മസ്വരൂപമാണ് ഓങ്കാരം (400)

  വിഷയസങ്കല്പങ്ങള്‍ ഒഴിഞ്ഞയിടത്ത് താനേതാനായ് പ്രകാശിക്കുന്ന ആത്മസ്വരൂപമാണ് ഓങ്കാരം. അതിനാല്‍ അത് ഇനിയൊന്നില്‍ ഒടുങ്ങാനില്ല. ഏതോന്നിനാണോ അന്യമായൊന്നു കാണാനോ കേള്‍ക്കാനോ അറിയാനോ ഇല്ലാത്തത് അതാത്മാവ്. അധിഷ്ഠാനമായ ബ്രഹ്മസ്വരൂപമെന്ന് പറയുന്നത്…

  Read More »
 • വൃത്തിജ്ഞാനം വിഷയസംബന്ധിയാണ് (399)

  വൃത്തിജ്ഞാനം വിഷയസംബന്ധിയാണ്. സ്വരൂപജ്ഞാനം ശുദ്ധജ്ഞാനത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ്. ഇതില്‍ അജ്ഞാനവും പെട്ടിരിക്കുന്നു; വിറക് തന്നുള്ളില്‍ അഗ്നിയെ വഹിച്ചു നില്‍ക്കുന്നതുപോലെ. ഉറക്കത്തില്‍ സ്വരൂപസുഖമുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ നാം അറിയാതെ പോകുന്നത്…

  Read More »
 • Page 1 of 37
  1 2 3 37
Back to top button