ഇ-ബുക്സ്

 • സാംഖ്യകാരിക ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം PDF

  സാംഖ്യകാരികയ്ക്ക് പുതുക്കോട്ട് എസ്. അനന്തനാരായണ ശാസ്ത്രികള്‍ എഴുതിയ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. സംഖ്യാ എന്ന ശബ്ദത്തിന് ജ്ഞാനം എന്നര്‍ത്ഥമുണ്ട്. ജ്ഞാനപ്രതിപാദമാകയാല്‍ കാപിലതന്ത്രത്തിനു സാംഖ്യം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സംഖ്യാഎന്ന…

  Read More »
 • “ഒരാഴ്ച ശ്രീ തപോവനസ്വാമി സന്നിധിയില്‍” PDF

  1952 ഏപ്രില്‍ 12-‍‍ാം തീയതി മുതല്‍ ഹിമവാന്റെ മധ്യപ്രദേശത്തുള്ള ഉത്തരകാശി എന്നാ പുണ്യസ്ഥലത്തുവച്ചു മഹാത്മാവായ ശ്രീ തപോവനസ്വാമികളുമായി ശ്രീ വിദ്യാനന്ദ തീര്‍ത്ഥപാദ സ്വാമികള്‍ നടത്തിയ വേദാന്തചര്‍ച്ചകളുടെ സംഗ്രഹമാണ്…

  Read More »
 • പ്രണവോപാസന PDF – ശ്രീ വിദ്യാനന്ദതീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍

  "നിര്‍ഗുണവും നിരാകാരവും അദൃശ്യവും അവ്യപദേശ്യവുംഇന്ദ്രിയാഗ്രാഹ്യവും മനോബുദ്ധികള്‍ക്കതീതവുമായ നിത്യസത്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പംപോലും സാമാന്യബുദ്ധികള്‍ക്ക് അസാധ്യമായതിനാല്‍ അതിനുള്ള ഒരു സുഗമമാര്‍ഗ്ഗമായാണ് ഉപാസനയെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലൌകികവിഷയങ്ങളില്‍ നിന്നെല്ലാം വ്യാവൃത്തമായ മനസ്സിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു…

  Read More »
 • “ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ വിലാസം” ഗാനകാവ്യം PDF – കുറിശ്ശേരി

  ശ്രീ കുറിശ്ശേരിയുടെ "ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ വിലാസം" എന്ന ഗാനകാവ്യത്തില്‍ ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ബാല്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, സിദ്ധിവൈവിധ്യങ്ങള്‍ , ജീവിതരീതി, ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ , മഹാസമാധി എന്നിങ്ങനെ…

  Read More »
 • സത്സംഗവും സ്വാധ്യായവും PDF – സ്വാമി ശിവാനന്ദ

  "നിങ്ങളുടെ മൂലസ്ഥാനത്തേക്ക്, അകത്തേയ്ക്കുതന്നെ, തിരിയുക. സംസാരമരുവില്‍ നിങ്ങള്‍ അലഞ്ഞതുമതി. ആ മരുപ്പറമ്പില്‍ ചില ഉറവകള്‍ ഉണ്ട്. അവയാണ് മഹാത്മാക്കള്‍. അവയില്‍നിന്നു യഥേഷ്ടം പാനം ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഉത്പത്തിഭൂവായ…

  Read More »
 • പ്രപഞ്ചശുദ്ധിദശകം വ്യാഖ്യാനം PDF

  ജലം, അഗ്നി, മുതലായ രൂപം ധരിച്ച് സര്‍വ്വത്ര അകവും പുറവും തിങ്ങിവിളങ്ങുന്ന മായാമറകൊണ്ടുമൂടിയ സത്യത്തെ പ്രസന്നമായ ചിത്തത്തിലെ ആത്മാനുഭവത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയാല്‍ അതോടെ ജീവിതരഹസ്യം ഉള്ളംകയ്യിലെ നെല്ലിക്കപോലെ തെളിയുന്നതാണ്

  Read More »
 • ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം “തത്ത്വബോധിനി” വ്യാഖ്യാനം PDF

  തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂര്‍ ആര്‍. പത്മനാഭപിള്ള ബി. എ. അവര്‍കളാല്‍ എഴുതി പ്രസാധനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം "തത്ത്വബോധിനി" വ്യാഖ്യാനം വേദാന്തജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനു ഇച്ഛിക്കുന്ന കേരളീയര്‍ക്ക് അത്യന്തം ഉപകാരപ്രദമായ ഒന്നാകുന്നു.

  Read More »
 • ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം വ്യാഖ്യാനം PDF – ശ്രീനിവാസ അയ്യങ്കാര്‍

  ലോകോപകാരാര്‍ത്ഥമായും തന്റെ മകള്‍ക്ക് ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ഉദിക്കാന്‍വേണ്ടിയും എഴുത്തച്ഛ‍നാല്‍ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ് ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. മദമാത്സര്യമൊന്നും മനസ്സില്‍ തോന്നാതെ ഭക്തിയോടുകൂടി ഈ സ്തുതിയെ പഠിക്കുന്നവന്‍ സംസാരമാകുന്ന സമുദ്രത്തില്‍ ഒരുനാളും…

  Read More »
 • അനുഭൂതിദശകം വ്യാഖ്യാനം PDF – പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍

  രൂപസ്പര്‍ശാദി വിഷയാനുഭവങ്ങള്‍ ഏതോ ശുദ്ധവസ്തുവില്‍ കണ്ണ്, തൊലി മുതലായ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിത്തീര്‍ക്കുന്ന താല്ക്കാലികാനുഭവങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്. ഏതു ശുദ്ധവസ്തുവാണ് ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ വിഷയരൂപം കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്…

  Read More »
 • ശ്രീ യോഗവാസിഷ്ഠസാരം (രമണീയാദ്വൈതസൗധം) PDF

  യോഗവാസിഷ്ഠത്തെക്കുറിച്ച് ഭഗവാന്‍ രമണമഹര്‍ഷി പറയുന്നു "ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനു ഗ്രന്ഥങ്ങളാവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ വാസിഷ്ഠമൊന്നു പോരേ!" സ്വാമി രാമതീര്‍ത്ഥന്‍ പറയുന്നു: "യോഗവാസിഷ്ഠ‍ം ഭാരതഭൂമിയുടെ ഒരു സാര്‍വ്വോത്തമഗ്രന്ഥമാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥം ഭൂമണ്ഡലത്തിലുള്ള എല്ലാഗ്രന്ഥങ്ങളെയും…

  Read More »
 • ശാക്താദ്വൈതം PDF

  പരമപുരുഷാര്‍ത്ഥമായ മുക്തിക്കായി ശ്രവണമനനനിദിദ്ധ്യാസങ്ങള്‍ വഴിക്ക് ദൃഢമായ ബ്രഹ്മജ്ഞാനവും അതു സാധിക്കാത്തവര്‍ക്ക് അഷ്ടാംഗസാധനം വഴിക്കുള്ള യോഗവും അതിനും ശക്തിയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് അഹംഗ്രഹോപാസനയും അതും ശക്യമല്ലാത്തവര്‍ക്ക് വിഗ്രഹോപാസനയും ഹിന്ദുമതം ഉപദേശിക്കുന്നു.

  Read More »
 • ലളിതാസഹസ്രനാമം – ലഘുവിവരണം PDF, പഠനക്രമം MP3, പ്രഭാഷണം MP3

  ശ്രീ ലളിതാസഹസ്രനാമത്തിലെ ഓരോ പദങ്ങളുടെയും അര്‍ത്ഥം ലഘുവായി "ലളിതാസഹസ്രനാമം - പദങ്ങളുടെ ലഘുവിവരണം" എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. വളരെ ഗഹനമായ ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണെങ്കിലും ശ്രീ…

  Read More »
 • കൈവല്യനവനീതം PDF ഡൌണ്‍ലോഡ്

  അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനത്തെ ഐന്ദ്രികമാക്കിപ്പറയുന്ന ഒരു സമ്പൂര്‍ണ്ണ അദ്ധ്യാത്മജ്ഞാന ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാണ് കൈവല്യ നവനീതം. കൈവല്യനവനീതം തമിഴ്‌ മൂലഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കര്‍ത്താവായ താണ്ഡവരായരും തദ്ഗുരുവായ നാരായണാചാര്യരും പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ തഞ്ചാവൂരിലെ നന്നിലം എന്ന…

  Read More »
 • അഗസ്ത്യരാമായണം PDF ഡൌണ്‍ലോഡ്

  രാമായണത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് പലതും നേരിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞ അനുഭവസ്ഥനായ ദ്രാവിഡഗോത്ര മഹാകവിയായ അഗസ്ത്യന്റെ രാമായണം വളരെ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു. മറ്റു രാമായണങ്ങളില്‍ കാണാത്തതും അതിനാല്‍ സമാധാനമില്ലാതെ കിടക്കുന്നതുമായ പല സംശയങ്ങള്‍ക്കും…

  Read More »
 • ശ്രീരമണമഹര്‍ഷി (ജീവചരിത്രം) PDF

  വിമലമായ ധര്‍മ്മാചരണത്താല്‍ പ്രശോഭിതമായ ഭാരതസംസ്കാരത്തിനു സര്‍വ്വഥാപ്രമാണമായി പ്രശോഭിക്കുന്ന ശ്രീ രമണമഹര്‍ഷികളെ കേരളീയര്‍ക്ക് ആദരപൂര്‍വം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ എളിയ ശ്രമം എന്ന് ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവായ ശ്രീ വി. കെ. ശങ്കരന്‍,…

  Read More »
 • ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം – പ്രതിഷ്ഠയും പ്രത്യേകതയും

  കേരളത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ പ്രൌഢിയും ഗാംഭീര്യവും ഉള്‍ക്കൊണ്ടു് തലസ്ഥാനനഗരിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം നിലകൊള്ളുന്നു. അനേകം പ്രത്യേകതകള്‍ നിറഞ്ഞ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിയുടെ വിഗ്രഹപ്രതിഷ്ഠ കടുശര്‍ക്കരബിംബമെന്ന് ഒറ്റവാക്കില്‍ പറയാമെങ്കിലും ഇതിന്റെ നിര്‍മ്മിതി…

  Read More »
 • പ്രസ്ഥാനഭേദം PDF

  ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലഘുവിവരണമാണ് പ്രസ്ഥാനഭേദം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം. വേദങ്ങള്‍, വേദാംഗങ്ങള്‍, ഉപാംഗങ്ങള്‍, ഉപവേദങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് പ്രദിപാദിക്കുന്നു. ശ്രീമധുസൂദന സരസ്വതീപ്രണീതമായ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥത്തിന് ശ്രീ ജി…

  Read More »
 • ശ്രീ രമണധ്യാനം PDF

  ശ്രീ വേലൂര്‍ ഐരാവതയ്യരാല്‍ മണിപ്രവാളത്തില്‍ വിരചിതമായ ശ്രീ രമണധ്യാനം എന്ന ഈ കൃതി 1948-ല്‍ തിരുവണ്ണാമല രമണാശ്രമം സര്‍വ്വാധികാരി ശ്രീ നിരഞ്ജനാനന്ദസ്വാമികളാല്‍ അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അദ്ധ്യയനം ചെയ്യുന്നവരുടെ…

  Read More »
 • വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം വ്യാഖ്യാനം PDF

  മഹാഭാരത മഹാസമുദ്രത്തില്‍ നിന്ന് നമുക്ക് അനവധി അനര്‍ഘരത്നങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവയില്‍ ഒന്നാണ് ശ്രീ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം. എന്നാല്‍ തത്തമ്മ പറയുംപോലെ ജപിച്ചാല്‍ ഉദ്ദിഷ്ടഫലം കിട്ടുകയില്ല. ശ്രദ്ധയും ഭക്തിയും ബാഹ്യാഭ്യന്തര ശുചിത്വവും…

  Read More »
 • പാതഞ്ജലയോഗസൂത്രം വ്യാഖ്യാനം PDF – ശ്രീ വി കെ നാരായണ ഭട്ടതിരി

  പാതഞ്ജലയോഗസൂത്രങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ശ്രീ വി കെ നാരായണ ഭട്ടതിരി എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ കൃതി. ചിത്തത്തെ ഏകാഗ്രമാക്കി ആത്മബോധം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളെയാണ് പതഞ്‌ജലി മഹര്‍ഷി യോഗശാസ്ത്രം…

  Read More »
 • ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി ശതാബ്ദസ്മാരക ഗ്രന്ഥം PDF

  പരമഭട്ടാരക ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ശതാബ്ദജയന്തി ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് കൊല്ലവര്‍ഷം 1129-ല്‍ പുറത്തിറക്കിയതാന് ഈ ഗ്രന്ഥം. ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സമഗ്രമായ ഒരു വീക്ഷണത്തോടൊപ്പം, അവിടത്തേക്കു നേരിട്ട്…

  Read More »
 • തിരുവാചകം (മാണിക്കവാചകര്‍) മലയാളം PDF

  എ ഡി 700-നും 800-നും ഇടയ്ക്ക് ദ്രാവിഡനാട്ടില്‍ ജനിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒട്ടനവധി ജ്ഞാനസിദ്ധാന്മാരില്‍ ഒരാളായിരുന്ന ശിവയോഗജ്ഞാനിയായ മാണിക്കവാചകര്‍ അരുളിച്ചെയ്ത തമിഴ്‌ കൃതിയാണ് തിരുവാചകം. ജ്ഞാനനിര്‍ഭരമായ ഭക്തിയുടെ സ്വരൂപമെന്തെന്നറിയാന്‍…

  Read More »
 • നിത്യകര്‍മ്മചന്ദ്രിക PDF – സ്വാമി ആത്മാനന്ദഭാരതി

  സനാതനധര്‍മ്മമാകുന്ന ഹിന്ദുമതം ഇതരമതങ്ങളെപ്പോലെ കേവലം ഗ്രന്ഥമതമല്ല. അനാദികാലംതൊട്ട് ഇന്നുവരെയും അനുഷ്ഠാനരൂപമായിട്ടാകുന്നു അതിന്റെ വളര്‍ച്ചയും പ്രചാരവും. സംസ്കാരയുക്തരായ സര്‍വ്വമനുഷ്യര്‍ക്കും ഒന്നുപോലെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് അത് അധികാരവും അവകാശവും നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഋഷിപ്രോക്തവും…

  Read More »
 • ചിന്താരത്നം – എഴുത്തച്ഛന്‍ PDF (വ്യാഖ്യാനം)

  തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജന്‍ എഴുത്തച്ഛനാല്‍ വിരചിതമായ തത്ത്വജ്ഞാനഗ്രന്ഥമാണ് ചിന്താരത്നം. ഈ കൃതി കന്യാകുമാരി മരുത്വാമല അയ്യാവൈകുണ്ഠനാഥര്‍ സിദ്ധാശ്രമ സ്ഥാപകഗുരുവായ ബ്രഹ്മശ്രീ പി. സുന്ദരം സ്വാമികളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം വ്യാഖ്യാനം…

  Read More »
 • തത്ത്വബോധം (ഭാഷാനുവാദം) PDF – സദാനന്ദസ്വാമികള്‍

  ദുഃഖഭൂയിഷ്ഠമായ സംസാരസമുദ്രത്തിന്റെ തിരമാലകളില്‍പ്പെട്ട് അത്യധികം ക്ലേശിച്ചുഴലുന്ന മര്‍ത്ത്യജീവികളുടെ പേരില്‍ കരുണതോന്നി, ആദിശങ്കരാചാര്യസ്വാമികള്‍ മോക്ഷോപായങ്ങളായ പ്രസ്ഥാനത്രയഭാഷ്യം തുടങ്ങി അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. അവ അത്യന്തം മേധാവികള്‍ക്കല്ലാതെ, മന്ദബുദ്ധികള്‍ക്ക്…

  Read More »
 • വിഗ്രഹാരാധന PDF – സദാനന്ദസ്വാമി

  സാധാരണലോകര്‍ക്ക് ഈശ്വരഭക്തിയും തദ്വാരാ ജ്ഞാനവുമുണ്ടാകാനായി വേദങ്ങളും ആഗമങ്ങളും വിധിച്ചിട്ടുള്ള വിഗ്രഹാരാധനയെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വിവരണമാണ് കൊട്ടാരക്കര സദാനന്ദപുരം അവധൂതാശ്രമത്തിലെ ശ്രീ സദാനന്ദസ്വാമിയാല്‍ വിരചിതമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. ഈ ഗ്രന്ഥപാരായണം…

  Read More »
 • അഷ്ടാവക്രഗീത (വ്യാഖ്യാനം) PDF

  വേദാന്തശാസ്ത്രത്തിലെ അത്യന്തം ഉല്‍കൃഷ്ടമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അഷ്ടാവക്രഗീത അഥവാ അഷ്ടാവക്ര സംഹിത. ശിഷ്യനായ ജനകമഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങളും അതിനു ഗുരുവായ അഷ്ടാവക്രമഹര്‍ഷിയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഈ ഉപദേശത്തിന്റെ ഫലമായി ഞാനിയായിത്തീര്‍ന്ന…

  Read More »
 • ശ്രീ ഭട്ടാരശതകം PDF – വാഴപ്പിള്ളേത്ത് കൊച്ചുരാമന്‍പിള്ള

  സകലകലാവല്ലഭനും ബ്രഹ്മജ്ഞാനികളായ ഭാരതീയമഹര്‍ഷിമാരുടെ വംശപരമ്പരയിലെ വിശിഷ്ടസന്താനവും ആയ ഒരു മഹാത്മാവാണ് വിദ്യാധിരാജ പരമഭട്ടാര ശ്രീ കുഞ്ഞന്‍പിള്ള ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികള്‍. സ്വാമിജിയുടെ ജീവചരിത്രത്തില്‍പ്പെട്ട പ്രധാനസംഭവങ്ങളെ വിവരിച്ച് ശ്രീ വാഴപ്പിള്ളേത്ത്…

  Read More »
 • ശാന്തിമന്ത്രങ്ങള്‍ (ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം) PDF ഡൗണ്‍ലോഡ്‌

  ഈശ്വരോപാസനയ്ക്ക് അത്യന്തം ഉപയുക്തങ്ങളായ വേദത്തിലെ ശാന്തിപ്രദങ്ങളായ പന്ത്രണ്ടു മന്ത്രങ്ങളും ആത്മധ്യാനവും ഗുരുപരമ്പരാസ്തോത്രങ്ങളും മലയാളത്തില്‍ ശ്രീ വിദ്യാനന്ദതീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍ വ്യാഖ്യാനിച്ച് 'ശാന്തിമന്ത്രങ്ങള്‍' എന്ന പേരില്‍ വാഴൂര്‍ തീര്‍ത്ഥപാദാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ…

  Read More »
 • ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് (ശാങ്കരഭാഷ്യസാരത്തോടുകൂടി) PDF ഡൌണ്‍ലോഡ്

  ഒരുകാലത്ത് ധാരാളം ഹിന്ദുമതഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ അച്ചടിച്ച്‌ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന കൊല്ലം ശ്രീരാമാവിലാസം പ്രസിദ്ധീകരണശാല ആദ്യകാലത്ത് പുറത്തിറക്കിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീ പി കെ നാരായണ പിള്ളയും ശ്രീ എന്‍ രാമന്‍…

  Read More »
Close