ഇ-ബുക്സ്

 • തമസോ മാ ജ്യോതിര്‍ഗമയ PDF – NSS ആദ്ധ്യാത്മിക കൈപ്പുസ്തകം

  ധാര്‍മ്മികച്യുതിയുടെ അന്ധകാരത്തില്‍പ്പെട്ട് വഴികാണാതെ ഉഴലുള്ള ജനതയ്ക്ക് അധ്യാത്മിക പഠനത്തിനു ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നതിനുവേണ്ടി നായര്‍ സര്‍വീസ് സൊസൈറ്റി കരയോഗങ്ങളില്‍ ആരംഭിച്ച ആദ്ധ്യാത്മിക പഠന ക്ലാസിലെ പരിശീലകര്‍ക്കുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൈപ്പുസ്തകത്തിന്റെ…

  Read More »
 • ഓം ശ്രീമഹാഭാഗവതം ലളിതഗദ്യസംഗ്രഹം PDF

  പ്രാഥമിക അക്ഷരജ്ഞാനം മാത്രം ലഭിച്ച സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ക്കും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ആദ്ധ്യാത്മിക ധാര്‍മ്മിക തത്ത്വങ്ങള്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ തക്ക ലളിതഭാഷയില്‍, ഭാഗവതപുരാണം മൂലഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രധാനവിഷയങ്ങള്‍ എല്ലാം ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച്,…

  Read More »
 • അനാസക്തിയോഗം ഭഗവദ്ഗീതാവ്യാഖ്യാനം PDF – ഗാന്ധിജി

  മഹാത്മാഗാന്ധി എഴുതിയ ഭഗവദ്ഗീതാവ്യാഖ്യാനമാണ് അനാസക്തിയോഗം എന്ന ഗ്രന്ഥം. അമ്പാടി ഇക്കാവമ്മയാണ് ഇതിനെ മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത്. നിഷ്കാമമെന്നു പറയുന്നതു കര്‍മ്മഫലത്യാഗം മാത്രമല്ല, അത് കേവലം ബുദ്ധിയുടെ പ്രയോഗം കൊണ്ടു…

  Read More »
 • ഉപനിഷത്തുകളുടെ സന്ദേശം PDF – ശ്രീ രംഗനാഥാനന്ദ സ്വാമികള്‍

  ഈശം, കേനം, കഠം എന്നീ ഉപനിഷത്തുകളെ അധികരിച്ച് ശ്രീ രംഗനാഥാനന്ദ സ്വാമികള്‍ കല്‍ക്കത്തയില്‍ ചെയ്ത സമുജ്ജ്വല പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ സമാഹൃത രൂപമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പഠനം…

  Read More »
 • മാറുന്ന സമൂഹത്തിനു അനിവാര്യമായ ശാശ്വതമൂല്യങ്ങള്‍ PDF – ശ്രീ രംഗനാഥാനന്ദ സ്വാമികള്‍

  തപസ്വാധ്യായനിരതവും കര്‍മ്മനിരതവുമായ തന്റെ ജീവിതത്തില്‍ ശ്രീ രംഗനാഥാനന്ദ സ്വാമികള്‍ പലപ്പോഴായി ചെയ്ത പ്രഭാഷണങ്ങളുടെയും എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെയും സമാഹാരമാണ് 'മാറുന്ന സമൂഹത്തിനു അനിവാര്യമായ ശാശ്വതമൂല്യങ്ങള്‍' എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം.…

  Read More »
 • ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ പുരാണം PDF (ഹംസപ്പാട്ട്)

  ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ചരിത്രം എഴുത്തച്ഛന്റെ കിളിപ്പാട്ടുപോലെ മധുരമായി ഹംസപ്പാട്ടായി പ്രൊഫ. ജഗതി വേലായുധന്‍ നായര്‍ എഴുതിയതാണ് ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ പുരാണം എന്ന ഈ കൃതി. നാലു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി…

  Read More »
 • വീരവാണി PDF – ആഗമാനന്ദ സ്വാമികള്‍

  ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കാലടിയില്‍ അദ്വൈതാശ്രമം സ്ഥാപിച്ച്, ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെയും വിവേകാനന്ദസ്വാമികളുടെയും അനുയായിയായും നാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ ആരാധകനുമായി ജീവിച്ച് ആഗമാനന്ദസ്വാമികള്‍ ഹൈന്ദവ തത്ത്വചിന്തയുടെയും അദ്വൈതവേദാന്തത്തിന്റെയും ജയഭേരി മുഴക്കിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മുക്കിലും…

  Read More »
 • വിശ്വാസം വിളക്ക് PDF – കുമ്പളത്ത് ശാന്തകുമാരി അമ്മ

  ധര്‍മ്മാചരണത്തിനുതാകും വിധം പ്രൊഫ. കുമ്പളത്ത് ശാന്തകുമാരി അമ്മ എഴുതി വിവിധ ആനുകാലികങ്ങളിലായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏതാനും ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ‘വിശ്വാസം വിളക്ക്’ എന്ന ഈ പുസ്തകം. ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെയും…

  Read More »
 • കവനശ്രീ , കവനമഞ്ജരി – ജഗദി വേലായുധന്‍ നായര്‍

  നാലു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി വിദ്യാധിരാജ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിച്ച് ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെപ്പറ്റിയുള്ള ഗവേഷണത്തില്‍ ദത്തശ്രദ്ധനായിരുന്ന പ്രൊഫ. ജഗതി വേലായുധന്‍ നായര്‍ എഴുതിയ കവിതകളുടെയും സ്തുതികളുടെയും നാടോടിഗാനങ്ങളുടെയും വില്ലടിപാട്ടിന്റെയും കഥാപ്രസംഗത്തിന്റെയും മറ്റും…

  Read More »
 • ചിദാകാശഗീത PDF – സദ്ഗുരു നിത്യാനന്ദ

  "സ്ഥിതപ്രജ്ഞനും അവധൂതനുമായ സദ്ഗുരു നിത്യാനന്ദ ഭഗവാന്റെ മസ്തിഷ്കത്തില്‍ നിന്നും പുറത്തുവന്ന ജ്ഞാനരത്നങ്ങളാണ് 'ചിദാകാശഗീത'യിലെ ഉള്ളടക്കം. മൂലഗ്രന്ഥം കന്നടയിലാണ്. കേരളത്തില്‍ ജനിച്ച ഈ യോഗിവര്യന്റെ തത്ത്വോപദേശങ്ങള്‍ കേരളീയര്‍ക്ക് അനുബഹ്വിക്കാന്‍…

  Read More »
 • Page 10 of 30
  1 8 9 10 11 12 30
Back to top button