ഇ-ബുക്സ്

 • പുരുഷസൂക്തം – വേദബന്ധു വ്യാഖ്യാനം PDF

  പണ്ഡിത വേദബന്ധുശര്‍മ്മ വ്യാഖ്യാനം നിര്‍വഹിച്ച് മഹാത്മാഹംസരാജ വൈദിക ഗ്രന്ഥശാല, ആര്യസമാജം, തിരുവനന്തപുരം 1951 നവംബരറില്‍ പ്രകാശിപ്പിച്ച 'പുരുഷസൂക്തം' വിസ്തൃതമായ ഉപോദ്ഘാതവും മന്ത്രാര്‍ത്ഥവുമടങ്ങിയ ഒരു സ്വാധ്യായഗ്രന്ഥമാണ്. ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ…

  Read More »
 • ദര്‍ശനമാല ദീധിതി വ്യാഖ്യാനം PDF

  ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ദര്‍ശനമാലയ്ക്ക്, ശിഷ്യനായ വിദ്യാനന്ദസ്വാമികള്‍ എഴുതിയ വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി ശ്രീനാരായണ ധര്‍മ്മസംഘം 1962ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ഈ പുസ്തകം. ഗുരുവില്‍നിന്ന്‍ നേരിട്ടു പഠിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളതും ഗുരു തന്നെ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം…

  Read More »
 • ഹിന്ദുമത രഹസ്യം PDF – ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമികള്‍

  സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദ രചിച്ച് 1958ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഹിന്ദുമത രഹസ്യം എന്ന ഈ പുസ്തകത്തില്‍ മൂന്നു ഖണ്ഡങ്ങളുണ്ട്‌. ഹിന്ദുമതം എന്ന ഒന്നാം ഖണ്ഡത്തില്‍ നമ്മുടെ മനോഭാവം, നമ്മുടെ ദുഖങ്ങളുടെ…

  Read More »
 • ഹിമഗിരിവിഹാരം PDF – ശ്രീ തപോവനസ്വാമികള്‍

  ശ്രീ തപോവനസ്വാമികള്‍ പരമപുരുഷാര്‍ത്ഥസിദ്ധിക്കായി സ്വാനുഭവമാകുന്ന ഉരകല്ലില്‍ ഉരച്ചുപരീക്ഷിച്ചതും വിലമതിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതുമായ വേദാന്ത തത്ത്വചിന്തകള്‍ അതിസരളവും അതിമധുരവുമായ ശൈലിയില്‍ ഈ ഹിമാലയ യാത്രാവിവരണത്തോടൊപ്പം ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. ഇക്കാലത്ത് പ്രചരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധങ്ങളായ…

  Read More »
 • നായര്‍ സര്‍വീസ് സൊസൈറ്റി സുവര്‍ണ്ണഗ്രന്ഥം 1964 PDF

  നായര്‍ സര്‍വീസ് സൊസൈറ്റി അതിന്റെ നൂറാം വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുകയാണല്ലോ. 1964ല്‍ നായര്‍ സര്‍വീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ അമ്പതാം വാര്‍ഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സുവര്‍ണ്ണഗ്രന്ഥം PDF രൂപത്തില്‍ ഇവിടെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.…

  Read More »
 • ഭഗവദ്ദര്‍ശനം PDF – ശ്രീ വിദ്യാനന്ദ തീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍

  വേദാന്തപ്രക്രിയയില്‍ക്കൂടി ഭഗവാന്റെ നിര്‍ഗ്ഗുണവും നിരാകാരവുമായ വാസ്തവസ്വരൂപം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന 201 ശ്ലോകങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് വാഴൂര്‍ തീര്‍ത്ഥപാദാശ്രമം മഠാധിപതിയായിരുന്ന ശ്രീ വിദ്യാനന്ദ തീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍ രചിച്ച ഭഗവദ്ദര്‍ശനം. ഭക്തി,…

  Read More »
 • തൃപ്രയാര്‍ ശിവയോഗിനി അമ്മ PDF

  തൃപ്രയാര്‍ ശ്രീ ശിവയോഗിനി അമ്മയുടെ ആത്മകഥാംശവും ആദ്ധ്യാത്മിക സന്ദേശങ്ങളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണ് 'അമ്മയുടെ തപഃശക്തി' എന്ന ഈ പുസ്തകം.

  Read More »
 • ശ്രീ തൈക്കാട്‌ അയ്യാസ്വാമി ജീവചരിത്ര സംഗ്രഹം PDF

  പ്രസിദ്ധ യോഗാചാര്യനും പണ്ഡിതനുമായിരുന്നു തൈക്കാട്‌ അയ്യാ സ്വാമികള്‍. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥം ദീർഘകാലം അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് തൈക്കാട് താമസമാക്കിയിരുന്നതിനാല്‍ തൈക്കാട് അയ്യാസ്വാമി എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. തിരുവിതാംകൂറില്‍ ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ…

  Read More »
 • ആചാരപദ്ധതി PDF – ശ്രീ നീലകണ്ഠ തീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍

  ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ശിഷ്യനായിരുന്ന ശ്രീ നീലകണ്ഠ തീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമികളാല്‍ രചിക്കപ്പെട്ട 'ആചാരപദ്ധതി ' എന്ന ഈ കൃതിയില്‍ കേരളത്തിലെ നായര്‍ സമുദായത്തിന്റെ ആചാരപദ്ധതികള്‍ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 'മലയക്ഷത്രിയ നായക…

  Read More »
 • അഭേദാനന്ദ സ്വാമികള്‍ – ദിവ്യസൂക്തങ്ങള്‍ PDF

  "ദുഃഖമില്ലാത്ത ജീവിതം വേണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നതുതന്നെ വെറും ഭ്രാന്താണ്. രാത്രിയില്ലാത്ത പകലും, മധുരമില്ലാത്ത പഞ്ചസാരയും വേണമെന്നാലോചിക്കുന്നതുപോലെ, അത്ര വലിയ ഭ്രാന്താണ്. സുഖവും ദുഃഖവും ഉണ്ടെങ്കിലേ, അതിനെ സമമായി കരുതാന്‍ വഴിയുള്ളൂ.…

  Read More »
Back to top button