ഇ-ബുക്സ്

 • സിദ്ധഗീത ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം PDF

  യോഗവാസിഷ്ഠത്തില്‍ വസിഷ്ഠമഹര്‍ഷി ശ്രീരാമചന്ദ്രന് ഉപദേശിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ തീഷ്ണബുദ്ധിയുള്ള ശുദ്ധചിത്തന്മാര്‍ക്ക് മറ്റു സാധനകള്‍ ഇല്ലാതിരുന്നാല്‍ കൂടിയും ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ജനകമഹാരാജവിനു സിദ്ധഗീതാശ്രവണം കൊണ്ടുമാത്രം ജ്ഞാനോദയമുണ്ടായ കാര്യം…

  Read More »
 • അദ്വൈതദീപിക ഹംസവ്യാഖ്യാനം PDF

  ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ അദ്വൈതദീപികയ്ക്ക് സ്വാമി വിമലാനന്ദ രചിച്ച വ്യാഖ്യാനമാണ് അദ്വൈതദീപിക ഹംസവ്യാഖ്യാനം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം. കേവലമായ ശബ്ദാര്‍ത്ഥ വിശദീകരണത്തില്‍ ഒതുങ്ങാതെ സാധകന്റെയും സിദ്ധന്റെയും തലങ്ങളില്‍ ഒരുപോലെ ചരിച്ച്…

  Read More »
 • സൂക്തഷട്കം PDF

  പുരുഷസൂക്തം, നാരായണസൂക്തം, ശ്രീസൂക്തം, ഭൂസൂക്തം, ദുര്‍ഗ്ഗാസൂക്തം, ഭാഗ്യസൂക്തം എന്നിവയ്ക്ക് അന്വയക്രമഭാഷാവ്യാഖ്യാനസഹിതം ശ്രീ ജി എസ് സ്രീനിവാസ്സയ്യര്‍ തയ്യാറാക്കിയതാണ് സൂക്തഷട്കം എന്നാ ഈ ഗ്രന്ഥം.

  Read More »
 • ശുകോപദേശം അഥവാ പതിവ്രതാധര്‍മ്മം PDF

  അഴകാപുരിയിലെ ഉദയഭാനുവിക്രമരാജാവിന്റെ പത്നിയായ സുമംഗലാഭായിയും അദ്ദേഹം വളര്‍ത്തുന്ന ഭാവി പ്രവചിക്കാന്‍ കഴിവുള്ള ഒരു പഞ്ചവര്‍ണ്ണക്കിളിയും (ശുകം) തമ്മില്‍ നടത്തുന്ന സംവാദത്തിലൂടെ, അരുന്ധതി, അനസൂയ, കര്‍ണ്ണക, ഗാന്ധാരി, കാരയ്ക്കലമ്മ,…

  Read More »
 • ശ്രീരാമകൃഷ്ണചരിതം PDF

  ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ ജീവചരിത്രം ലഘുവായി വിവരിക്കുന്ന ഈ കൃതി തിരുവനന്തപുരം ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമത്തിലെ ശ്രീകണ്ഠാനന്ദ സ്വാമികള്‍ രചിച്ച് 1953ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഹൈസ്കൂളില്‍ പഠനത്തിനു വേണ്ടി ലഭ്യമാക്കിയതാണ്.

  Read More »
 • ശ്രീരാമകൃഷ്ണ കര്‍ണ്ണാമൃതം PDF

  ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരെക്കുറിച്ച് ശ്രീ ഓട്ടൂര്‍ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌ സംസ്കൃതത്തില്‍ രചിച്ച ഖണ്ഡകാവ്യമായ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ കര്‍ണ്ണാമൃതം അര്‍ത്ഥസഹിതം മലയാളത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ഈ പുസ്തകം. പത്തു സര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലായി ഇരുന്നൂറ്റിയെണ്‍പത്…

  Read More »
 • ശ്രീമദ് അയ്യപ്പഭാഗവതം PDF

  അയ്യപ്പഭക്തനായശ്രീ ത്രൈയക്ഷര ചൈതന്യ രചിച്ച ശ്രീമദ് അയ്യപ്പഭാഗവതം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ പതിനാലുകാണ്ഡങ്ങളിലായി ശ്രീ അയ്യപ്പചരിതവും തത്ത്വവും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് അയ്യപ്പഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞവിധികളും ഹരിഹരപുത്രസഹസ്രനാമവും ഒപ്പം ഇതോടൊപ്പം…

  Read More »
 • ഭാഗവതസാരവും സപ്താഹവിധിയും PDF

  ഭാഗവത പാരായണത്തിലൂടെയും സപ്താഹശ്രവണത്തിലൂടെയും ഭക്തന്മാര്‍ അറിയേണ്ടകാര്യങ്ങളെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രീതിയില്‍ സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി ഈ പുസ്തകത്തില്‍ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാഗവതമാഹാത്മ്യവും ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

  Read More »
 • പഞ്ചദശി കിളിപ്പാട്ട് PDF

  പഞ്ചദശി സംസ്കൃത മൂലശ്ലോകത്തിലെ പദാനുപദതര്‍ജ്ജമയാണ് ശ്രീവര്‍ദ്ധനത്ത് എന്‍ കൃഷ്ണപിള്ള എഴുതിയ ഈ ഗ്രന്ഥം. ഒരു പണ്ഡിതന്റെയും ബ്രഹ്മനിഷ്ഠന്റെയും കവിയുടെയും ഹൃദയം ഇതിലെ ഓരോ വരിയിലും നല്ലതുപോലെ നിഴലിക്കുന്നു…

  Read More »
 • ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ട് PDF

  ഒറ്റപ്പാലം ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ആശ്രമത്തിലെ സ്വാമി വിശദാനന്ദ രചിച്ച് 1964ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് 'ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ട്'. ഭഗവാന്‍ ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ അദ്ഭുതജീവിതനാടകം ഭക്തന്മാര്‍ക്ക് നിത്യപാരായണത്തിനു പര്യാപ്തമാകത്തക്കവണ്ണം ആദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിന്റെ രീതിയില്‍…

  Read More »
 • ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ട് PDF

  ശ്രീനാരായണ ഗുരുഭക്തിയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കല്‍പ്പിച്ച് സ്വാമി സുധാനന്ദ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ട്. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ജീവിതത്തില്‍ ആവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ കൃതിയില്‍ പദ്യത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

  Read More »
 • അദ്വൈതപ്രബോധിനി PDF

  വേദാന്തദര്‍ശനം സാധാരണക്കാര്‍ക്കും ഗ്രഹിക്കാനുതകണം എന്ന സദുദ്ദേശത്തോടെ സ്വാമി യോഗാനന്ദ സരസ്വതി രചിച്ച ഒരു ചെറു ഗ്രന്ഥമാണ് 'അദ്വൈത പ്രബോധിനി'.

  Read More »
 • ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്‍ PDF

  ശ്രീ വിവേകാനന്ദസ്വാമികള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഗുരുവായ ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസരെ കുറിച്ച് പ്രസംഗങ്ങളിലും പ്രഭാഷണങ്ങളിലും ലേഖനങ്ങളിലും പരാമര്‍ശിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളും തത്ത്വങ്ങളും ചേര്‍ത്ത് മലയാളത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്‍. ശ്രീ നിര്‍മലാനന്ദ സ്വാമികള്‍…

  Read More »
 • തത്ത്വാനുസന്ധാനം PDF – ശ്രീ പ്രകാശാനന്ദ സ്വാമികള്‍

  അഴിയൂര്‍ ശ്രീ പ്രകാശാനന്ദ സ്വാമികള്‍ രചിച്ച വേദാന്തകൃതിയാണ് തത്ത്വാനുസന്ധാനം. ഗഹനമായ 'തത്ത്വാനുസന്ധാന'ത്തിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന ഒരുവന്‍ ആദ്യമായി വേണ്ടത്, വാക്കുകളുടെ അര്‍ത്ഥം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി, യുക്തിയുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി മുന്നോട്ടുപോകുകയാണ്.…

  Read More »
 • ഗീതയിലേയ്ക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടം PDF

  ഋഷീകേശിനടുത്തുള്ള വസിഷ്ഠഗുഹയിലെ ആശ്രമാധിപനായിരുന്ന ശ്രീ പുരുഷോത്തമാനന്ദ സ്വാമികള്‍ എഴുതിയ ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ഭഗവദ്ഗീതയുടെ സാരം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗീത എന്നാല്‍ എന്ത്, അര്‍ജ്ജുനന്റെ വിഷാദം, കൃഷ്ണന്‍ ഒരു തേരാളി,…

  Read More »
 • അദ്വൈതദീപിക അഥവാ മോക്ഷപ്രദീപനിരൂപണം ഒന്നാം ഭാഗം PDF

  ശ്രീ കണ്ടിയൂര്‍ എം സുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള രചിച്ച അദ്വൈതദീപിക (അഥവാ മോക്ഷപ്രദീപനിരൂപണം) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. ശ്രീ നാരായണഗുരു ഈ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു കേട്ട്…

  Read More »
 • വിവേകചൂഡാമണി ഭാഷാഗാനം PDF

  ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യര്‍ സംസ്കൃതത്തില്‍ രചിച്ച ഒരു വേദാന്ത ഗ്രന്ഥമായ വിവേകചൂഡാമണിയ്ക്ക് ശ്രീ വിദ്വാന്‍ പി രാമപണിക്കര്‍ കിളിപ്പാട്ടുരീതിയില്‍ തയ്യാറാക്കിയ മലയാള വിവര്‍ത്തനമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. ഒരേ സമയം…

  Read More »
 • ജ്ഞാനവാസിഷ്ഠം കേരളഭാഷാഗദ്യം PDF

  ശ്രീവാല്മീകിപ്രണീതമായ ബൃഹദ് യോഗവസിഷ്ഠത്തില്‍ നിന്നും ശ്രീ അഭിനന്ദപണ്ഡിതര്‍ സംഗ്രഹിച്ച ലഘുയോഗവാസിഷ്ഠത്തിന് ശ്രീ കാവുങ്ങല്‍ നീലകണ്‌ഠപ്പിള്ള തയ്യാറാക്കിയ സ്വതന്ത്ര മലയാള പരിഭാഷയായ 'ജ്ഞാനവാസിഷ്ഠം കേരളഭാഷാഗദ്യം' എന്ന ഈ കൃതി…

  Read More »
 • ഭാരതത്തിന്റെ അന്തരാത്മാവ് PDF

  ഹൈന്ദവദാര്‍ശനികചിന്തയുടെ പ്രത്യേകതകളും ക്രൈസ്തവമാഹമ്മദ മതങ്ങള്‍ക്ക് അതിനോടുള്ള ബന്ധങ്ങളും ലളിതമായും സ്ഫുടമായും വിശകലനം ചെയ്ത് ഭാരതീയ തത്ത്വചിന്തയുടെ അന്തരാത്മാവിലേയ്ക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒരുത്തമഗ്രന്ഥമാണ് ഡോക്ടര്‍ സര്‍വ്വെപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണന്‍ എഴുതി…

  Read More »
 • ശ്രീ സൗമ്യകാശീശസ്തോത്രം PDF

  ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പതിനാറ് ഉപനിഷത്തുകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി ഉള്ളടക്കി ശ്രീ ഉത്തരകാശീവിശ്വനാഥ സ്തോത്രരൂപത്തില്‍ ഉത്തരകാശീനിവാസിയായി ഹിമവദ്വിഭൂതി എന്ന് സുപ്രസിദ്ധനായ ശ്രീ തപോവന സ്വാമികള്‍ രചിച്ച ശ്രീ…

  Read More »
 • ആര്‍ഷനാദം വേദാര്‍ത്ഥനിരൂപണം PDF

  വേദങ്ങള്‍ എന്നാലെന്ത്?, വേദങ്ങള്‍ അപൌരുഷേയങ്ങളാണോ?, ഋഷികളും അവരുടെ ഗോത്രങ്ങളും, വേദമന്ത്രങ്ങളും അര്‍ത്ഥവും, വേദവും ഗീതയും, ചില ഋക്കുകളുടെയും പദങ്ങളുടെയും വ്യാഖ്യാനം, ഈശ്വരന്റെ ഏകത്വം എന്നിങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ വേദവിഷയങ്ങള്‍…

  Read More »
 • ഹിന്ദുമതം PDF – ബോധാനന്ദ സ്വാമി

  ശ്രുതികള്‍, സ്മൃതികള്‍, ഉപനിഷത്തുകള്‍, ഭഗവദ്ഗീത, ബ്രഹ്മസൂത്രം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചും മതം, വേദാന്തം, ആചാര്യന്‍ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ലഘുവായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

  Read More »
 • ഹിന്ദുമതം PDF – ആത്മാനന്ദ സ്വാമി

  ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍, ദര്‍ശനങ്ങള്‍, തത്ത്വങ്ങള്‍, അനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടാന്‍ പാകത്തിന് ഓരോ ചെറിയ ഖണ്ഡികകളായി ചിറ്റൂര്‍ വേദശാസ്ത്രപാഠശാലയിലെ ആത്മാനന്ദ സ്വാമി ചിട്ടപ്പെടുത്തി 1963ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്…

  Read More »
 • ശ്രീ നാരദഭക്തിസൂത്രം സവ്യാഖ്യാനം PDF

  മാവേലിക്കര കണ്ടിയൂര്‍ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ശാരദാശ്രമത്തിലെ നിരഞ്ജനാനന്ദ സ്വാമികള്‍ശ്രീ നാരദഭക്തിസൂത്രത്തിനു തയ്യാറാക്കി 1968ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വ്യാഖ്യാനമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

  Read More »
 • മലയാളഗീത – ഭഗവദ്ഗീതയുടെ സ്വതന്ത്രപരിഭാഷ PDF

  ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത ശ്ലോകങ്ങള്‍ക്ക് ശ്രീ വൈക്കം ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ തയ്യാറാക്കിയ സ്വതന്ത്രപരിഭാഷയാണ് മലയാളഗീത എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം. ഭഗവദ്ഗീതയിലെ ഓരോ സംസ്കൃതശ്ലോകവും മലയാളം പദ്യമായി ഇതില്‍ പരിഭാഷപെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

  Read More »
 • പ്രബുദ്ധകേരളം മാസിക PDF (1968 – 1977)

  കഴിഞ്ഞ നൂറു വര്‍ഷമായി കേരളത്തിലെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണപ്രസ്ഥാനം നടത്തിവരുന്ന ആദ്ധ്യാത്മിക മാസികയാണ് പ്രബുദ്ധകേരളം. പ്രബുദ്ധകേരളത്തിന്റെ 1968 മുതല്‍ 1977 വരെയുള്ള വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എല്ലാ മാസികകളും ചേര്‍ത്ത് ഓരോ…

  Read More »
 • ധര്‍മ്മപദം (ധമ്മപദ) PDF

  അതിപുരാതനവും വിഖ്യാതവുമായ ഒരു ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥമാണ് ധര്‍മ്മപദം എന്ന സൂത്രകൃതി. ശ്രീബുദ്ധന്‍ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുകരുതപ്പെടുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഇരുപത്തിയാറ് അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി സത്കര്‍മ്മദുഷ്ക്കര്‍മ്മങ്ങളുടെ വിവേചനമാണ് പ്രധാനമായി ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്‌.

  Read More »
 • ആര്‍ഷജ്ഞാനം PDF

  ശ്രീ. നാലപ്പാട്ട് നാരായണമേനോന്‍ ആണ് 'ആര്‍ഷജ്ഞാനം' എഴുതിയത്. "നവീനലോകത്തിന്റെ തത്ത്വജിജ്ഞാസയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനല്ലെങ്കില്‍ ഒട്ടൊന്നു ശമിപ്പിക്കാനെങ്കിലും ഈ പുസ്തകത്തിനു കഴിയുമെന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. സുദുര്‍ല്ലഭമായൊരു വിജ്ഞാനഭണ്ഡാരമാണിത്." - ബാലാമണിയമ്മ

  Read More »
 • മഹാഭാരത സംഗ്രഹം PDF

  ലക്ഷത്തില്‍പ്പരം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള മൂലഗ്രന്ഥത്തെ ഏകദേശം ആയിരം ശ്ലോകങ്ങളില്‍ കഥാതന്തുവിനു ഭംഗം വരാതെ പണ്ഡിറ്റ്‌ എം. എം. ശ്രീനിവാസാചാര്യര്‍ സംഗ്രഹിച്ച് ഡോ. രാധാകൃഷ്ണന്റെ അവതാരികയോടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട മഹാഭാരതസംഗ്രഹം എന്ന…

  Read More »
 • ശ്രീസായി സച്ചരിതം PDF

  ഷിര്‍ദ്ദി ബാബയുടെ ജീവിതവും ദര്‍ശനവും ഉള്‍ക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഹേമദ്പാന്ത് എന്നറിയപ്പെട്ട ശ്രീ ഗോവിന്ദ് രഘുനാഥ് ദഭോല്‍ക്കര്‍ മറാത്തിയില്‍ തയ്യാറാക്കിയ അന്‍പത്തിമൂന്നു അദ്ധ്യായങ്ങളും ഒന്‍പതിനായിരത്തിലധികം ശ്ലോകങ്ങളും അടങ്ങിയ മൂലഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീസായി…

  Read More »
Close