ഇ-ബുക്സ്

 • രണ്ടു വിദ്യാരണ്യകൃതികള്‍ – പഞ്ചദശി, ജീവന്മുക്തി വിവേകം PDF

  പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രമുഖ വേദാന്താചാര്യനായിരുന്ന ശ്രീ വിദ്യാരണ്യസ്വാമികള്‍ എഴുതിയ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടുകൃതികളാണ് പഞ്ചദശിയും ജീവന്മുക്തി വിവേകവും. വേദാന്തത്തിലെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങളെല്ലാം വളരെ വിശദമായും സ്പഷ്ടമായും പ്രകരണകൃതിയാണ് പഞ്ചദശി.…

  Read More »
 • ശ്രീനാരായണഗുരുദേവ കൃതികള്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ വ്യാഖ്യാനം PDF

  ലളിതവും യുക്തിഭദ്രവുമായി ശ്രീനാരായണഗുരുദേവകൃതികളുടെ ആഴവും പരപ്പും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ വ്യാഖ്യാനം തയ്യാറാക്കിയത് പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ ആണ്. സുബ്രഹ്മണ്യസ്തോത്രങ്ങള്‍, ശിവസ്തോത്രങ്ങള്‍, വിഷ്ണുസ്തോത്രങ്ങള്‍, ദേവീസ്തോത്രങ്ങള്‍, ദാര്‍ശനികകൃതികള്‍, പ്രബോധനാത്മകകൃതികള്‍,…

  Read More »
 • അരുള്‍മൊഴികള്‍ PDF – സാധു ഗോപാലസ്വാമി സ്വാമികള്‍

  പൂജപ്പുര സാധു ഗോപാലസ്വാമി സ്വാമികളുടെ ഒരു സ്വതന്ത്ര വേദാന്ത കൃതിയാണ് അരുള്‍മൊഴികള്‍. അദ്ദേഹം നടത്തിയ സത്സംഗങ്ങളില്‍ നിന്നും തയ്യാറാക്കിയ കുറിപ്പുകളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് ആധാരം. മറ്റു വേദാന്ത…

  Read More »
 • ഭാഷ്യപ്രദീപം – ബ്രഹ്മസൂത്ര ഭാഷ്യാനുവാദം PDF

  നൂറ്റിത്തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നു അധികരണങ്ങളിലും അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചു സൂത്രങ്ങളിലുമായി വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള വ്യാസവിരചിതമായ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിനു ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യര്‍ രചിച്ച ഭാഷ്യത്തിന്റെ അനുവാദമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. പ്രമുഖ വേദാന്താചാര്യനും ഭാഷ്യകാരനുമായ പ്രൊഫ. ജി.…

  Read More »
 • ശ്രീരാമകൃഷ്ണ വചനാമൃതം PDF

  സ്ഥലം, കാലം, ആണ്ട്, മാസം, തീയതി സാക്ഷികള്‍ എന്നീവക സര്‍വ്വവിവരണങ്ങളോടും കൂടി അവതാരവരിഷ്ഠനായ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളെയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും ശ്രീ മഹേന്ദ്രനാഥഗുപ്തന്‍ ബംഗാളി ഭാഷയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ 'ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ…

  Read More »
 • വേദാന്തദര്‍ശനം – ഉപനിഷത് സ്വാദ്ധ്യായം PDF

  വേദാന്തവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പൊതുവെയും മതഭേദമെന്യേ ഉപനിഷത് പഠനത്തില്‍ താല്പര്യമുള്ള സാമാന്യജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഗ്രന്ഥം വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും. അനാദിയായ ജ്ഞാനമാണ് ഉപനിഷത്തുക്കളിലെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം. ഉപനിഷത്തുക്കളിലെ തത്ത്വചിന്ത ആദ്ധ്യാത്മിക മണ്ഡലത്തില്‍…

  Read More »
 • ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത ശിവാരവിന്ദം മഹാഭാഷ്യം PDF

  ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ശാങ്കരഭാഷ്യം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രശസ്ത വേദാന്തപണ്ഡിതനായ പ്രൊഫസര്‍ ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ മലയാളത്തിലെഴുതിയ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത ശിവാരവിന്ദം മഹാഭാഷ്യം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം. സംസ്കൃതത്തിലും…

  Read More »
 • വാസിഷ്ഠസുധ യോഗവാസിഷ്ഠസാരം PDF

  "ഈ 'വാസിഷ്ഠസുധ' വാസിഷ്ഠത്തിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണമായ ഗദ്യവിവര്‍ത്തനവും സമഗ്രമായ വ്യാഖ്യാനവുമാണ്. വ്യാഖ്യാതാവ് സുവിദിതനായ പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍. പാണ്ഡിത്യവും ഭക്തിയും ഒത്തുചേര്‍ന്ന ഈ വ്യാഖ്യാനം ജ്ഞാനവും അനുഭവവും…

  Read More »
 • ശ്രീമദ് അയ്യപ്പഗീത PDF

  ശ്രീ സ്വാമി അച്യുതാനന്ദജി സംസ്കൃതത്തില്‍ രചിച്ച ശ്രീമദ് അയ്യപ്പഗീതയ്ക്ക് സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി മലയാളത്തില്‍ ഭാഷ്യം എഴുതി കന്യാകുമാരി ആനന്ദകുടീരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. ഭഗവദ്ഗീതാമാതൃകയില്‍ രചിച്ചിട്ടുള്ള…

  Read More »
 • രണ്ടു മലയാള മാമറകള്‍ – ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം , ജ്ഞാനപ്പാന PDF

  വളരെ ലളിതമായ മലയാള ശൈലിയില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട എഴുത്തച്ഛന്റെ ഹരിനാമകീര്‍ത്തനവും പൂന്താനത്തിന്റെ ജ്ഞാനപ്പാനയും മലയാളികളുടെ വീടുകളില്‍ സന്ധ്യകളില്‍ ഭക്തിയോടെ ചൊല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനകാലഘട്ടത്തിലെ ഈ രണ്ടു പ്രമുഖകൃതികളെയും പ്രൊഫ. ജി.…

  Read More »
 • ശ്രീമദ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികള്‍ ജീവചരിത്രം PDF

  സിദ്ധിനാഥാനന്ദ സ്വാമികള്‍ രചിച്ച സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് 'ശ്രീമദ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികള്‍'. "ശ്രീമദ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ജീവചരിതമെന്നാല്‍ അദ്ധ്യാത്മജീവിതത്തിന്റെ ചരിത്രമാകുന്നു; ആദ്ധ്യാത്മസാധകനു തന്റെ തീര്‍ത്ഥാടനത്തില്‍ നേരിടേണ്ടതായിവരുന്ന…

  Read More »
 • വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യസംഗ്രഹം PDF

  'വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യ സര്‍വസ്വ'ത്തില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്വാമികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസംഗങ്ങളുടെയും പ്രഭാഷണങ്ങളുടെയും ലേഖനങ്ങളുടെയും ഒരു സമാഹാരമാണ് വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യസംഗ്രഹം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം. "നേടുകയും വേണ്ട, ഒഴിയുകയും…

  Read More »
 • ശ്രീ ലളിതാത്രിശതീസ്തോത്രം വ്യാഖ്യാനം PDF

  ത്രിശതീസ്തോത്രം, ത്രിശതീനാമാവലി, ലളിതാ അഷ്ടോത്തരസ്തോത്രം, അഷ്ടോത്തരനാമാവലി എന്നിവ ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തില്‍ അഗസ്ത്യഹയഗ്രീവസംവാദരൂപത്തില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള ലളിതോപാഖ്യാനഖണ്ഡത്തിലാണ് ശ്രീ ലളിതാത്രിശതീസ്തോത്രം ഉള്ളത്. ശ്രീവിദ്യാമന്ത്രത്തിലെ ഓരോ അക്ഷരവും കൊണ്ടുതുടങ്ങുന്ന…

  Read More »
 • ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ – ദി ഗ്രേറ്റ്‌ സ്കോളര്‍ സെയിന്റ് ഓഫ് കേരള (ഇംഗ്ലീഷ്) PDF

  ശ്രീ. കെ. പി. കെ. മേനോന്‍ എഴുതിയ ശ്രീ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു ലഘു ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് 'Chattampi Swamikal - The Great Scholar…

  Read More »
 • മഹര്‍ഷി ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ തീര്‍ത്ഥപാദര്‍ (ഹിന്ദി) PDF

  ഡോ. എന്‍. ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായര്‍ ഹിന്ദിയില്‍ രചിച്ച ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് മഹര്‍ഷി ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ് തീര്‍ത്ഥപാദ്. തിരുവനന്തപുരം ശ്രീവിദ്യാധിരാജ വിദ്യാസമാജം ആണ് ഈ…

  Read More »
 • ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത PDF (ഗീതാപ്രസ്‌)

  വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള ഭാരതീയ ആദ്ധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ അച്ചടിച്ച്‌ വളരെ തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന ഗോരഖ്പൂര്‍ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഗീതാപ്രസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മലയാളഅര്‍ത്ഥസഹിതമുള്ള ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതയുടെ PDF ആണിത്. മലയാളലിപിയുലുള്ള…

  Read More »
 • ശ്രീ മഹാ ദേവീഭാഗവതം കേരളഭാഷാഗാനം PDF

  ദേവീഭാഗവതപുരാണത്തെ ശ്രീ. പണ്ഡിറ്റ്‌ കെ. കുഞ്ഞുപിള്ള പണിക്കര്‍ മലയാളത്തില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതാണ് ശ്രീ മഹാ ദേവീഭാഗവതം കേരളഭാഷാഗാനം. "മനുഷ്യനെ ജീവിതസമരത്തില്‍ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മനോവൃത്തിയുണ്ട് - ഭയം. മനസ്സിന്റെ…

  Read More »
 • ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ജീവചരിത്രം PDF – എ. കെ. നായര്‍

  ദീര്‍ഘകാലം ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയോട് വളരെ അടുത്തിടപഴകിയിട്ടുള്ള ശിഷ്യനായ ശ്രീ എ. കെ. നായര്‍ രചിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ സ്വാമിയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും ജീവചരിത്രത്തെയും വേണ്ടുംവണ്ണം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

  Read More »
 • ആനന്ദക്കുമ്മി PDF – ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

  "സത്യത്തില്‍ സ്വാതന്ത്ര്യമെല്ലാവര്‍ക്കും ചിത്തത്തിലുള്ളതറിയാതെ പൃഥ്വീപതിവശമാണതെന്നോര്‍ക്കുന്നോര്‍ എത്തുമോ സ്വാതന്ത്ര്യേ ജ്ഞാനപ്പെണ്ണേ." - ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

  Read More »
 • ആനന്ദമതപരസ്യം PDF – ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

  "ദുഃഖം നീങ്ങി ആനന്ദം ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ ദൈവത്തെ പ്രാര്‍ത്ഥനാദികള്‍കൊണ്ടും പായസാദികള്‍കൊണ്ടും പ്രസാദിപ്പിക്കാനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത്.മനസ്സിനെ ചികിത്സിച്ച് നന്നാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതാണ് യഥാര്‍ത്ഥ ദൈവഭജനം. പ്രാര്‍ത്ഥനാദികളാല്‍ പ്രസാദിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഇല്ല.…

  Read More »
 • ശ്രീമദ് ദേവീഭാഗവതം PDF – എന്‍ വി നമ്പ്യാതിരി

  പതിനെട്ടുപുരാണങ്ങളില്‍ മുഖ്യമായ ശ്രീമദ് ദേവീഭാഗവതം ഭക്തഹൃദയത്തെ വശീകരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കഥകളും ഉപകഥകളും ജീവിതസ്പര്‍ശികളായ അനേകം തത്ത്വങ്ങളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ്. പരമാത്മസ്വരൂപിണിയായ പരാശക്തിയുടെ അവതാരങ്ങള്‍, മൂര്‍ത്തിഭേദങ്ങള്‍, സ്തുതികള്‍, കവചങ്ങള്‍,…

  Read More »
 • ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മൂലം PDF

  നിത്യപാരായണത്തിനു ഉതകുന്നവിധം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മൂലം മലയാളലിപിയില്‍ ഭാഗവതപണ്ഡിതനായ സ്വാമി ചിദാനന്ദ സരസ്വതി ശുദ്ധപാഠം തയ്യാറാക്കി ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വംബോര്‍ഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. ഭാഗവതപാരായണത്തിലൂടെ ഭക്തിജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങള്‍ വളര്‍ന്നു…

  Read More »
 • അദ്ധ്യാത്മഭാഗവതം PDF – ശ്രീ മാധവതീര്‍ത്ഥ സ്വാമികള്‍

  ശ്രീ മാധവതീര്‍ത്ഥ സ്വാമികള്‍ ഗുജറാത്തി ഭാഷയില്‍ രചിച്ച് ശിഷ്യയായ ഡോ. ജി. രുദ്രാണിയമ്മ മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്ത് ശ്രീതീര്‍ത്ഥപാദാശ്രമം (തീര്‍ത്ഥപാദപുരം, വാഴൂര്‍, കോട്ടയം) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് അദ്ധ്യാത്മഭാഗവതം.…

  Read More »
 • ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രവും പ്രധാന കൃതികളും PDF

  ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ പ്രധാന കൃതികളും ശ്രീ. കെ. ഭാസ്കരപിള്ള എഴുതിയ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രവും ഉള്‍പ്പെടുത്തി കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വാഴൂര്‍ ശ്രീ തീര്‍ത്ഥപാദാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് "ശ്രീ…

  Read More »
 • ശ്രീ മഹാഭാരത പ്രവേശിക PDF

  മഹാഭാരതത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെയും പ്രതിസര്‍ഗ്ഗം കാവ്യത്തിലെ കഥാവസ്തുവിനെയും പ്രതിപാദിക്കുക, സാധാരണ വായനക്കാര്‍ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുവാന്‍ ഇടയില്ലാത്തവയും അവിടവിടെ സൂചിതങ്ങളുമായ കഥകളെയും ശാസ്ത്രമര്‍മ്മങ്ങളെയും വെളിപ്പെടുത്തുക, ഭാരതകഥാകാലാദികളെക്കുറിച്ച് കഴിയുന്നതും സൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിക്കുക, ആധുനിക…

  Read More »
 • ശ്രീമഹാഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ട് PDF – തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന്‍

  തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന്‍ എഴുതിയതെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ശ്രീമഹാഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ട് പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായരുടെ സഹായത്തോടെ പ്രൊഫ. പി. കരുണാകരന്‍ നായര്‍ സംശോധന ചെയ്ത് സിദ്ധിനാഥാനന്ദ സ്വാമികളുടെ വിജ്ഞേയമായ…

  Read More »
 • നാമറിയേണ്ട മന്നത്തു പത്മനാഭന്‍ PDF

  "സമുദായത്തില്‍ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നിരുന്ന അനാചാരങ്ങളെ വേരോടെ പിഴുതെറിയുകയും തല്‍സ്ഥാനത്ത് കാലത്തിന്റെ ഗതി മനസ്സിലാക്കി ആചാരങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായി പരിഷ്കരിച്ച് അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയും പരസ്പര വിദ്വേഷത്തിന്റെയും സ്ഥാനത്ത് പുരോഗമനത്തിന്റെയും ആത്മീയ ബന്ധത്തിന്റെയും…

  Read More »
 • ഉച്ചിപ്പഠിപ്പ് PDF – അയ്യാ വൈകുണ്ഡനാഥര്‍

  അയ്യാ വൈകുണ്ഡനാഥര്‍ തമിഴില്‍ അരുളിച്ചെയ്ത 'ഉച്ചിപ്പഠിപ്പ്' എന്ന ഉയര്‍ന്ന പഠന മന്ത്രത്തിന്റെ വിവര്‍ത്തനവും പി. സുന്ദരം സ്വാമികള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ലഘുവ്യാഖ്യാനവുമാണ് ഈ കൃതി. കന്യാകുമാരി മരുത്വാമല അയ്യാ…

  Read More »
 • ഹാലാസ്യമാഹാത്മ്യം PDF

  ഹാലാസ്യം എന്നും പേരുള്ള മധുരയില്‍ മീനാക്ഷീസുന്ദരേശ്വരക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ച പാണ്ഡ്യരാജാക്കന്‍മാര്‍ അതിനെ മുഖ്യമായും സുന്ദരേശ്വരസ്വാമി (ശിവന്‍) ക്ഷേത്രമായിട്ടാണ്‌ കണക്കാക്കിയിട്ടുളളത്‌. പാണ്ഡ്യരാജ്യകുമാരിയായി ജനിച്ച ശ്രീ പാര്‍വ്വതിയെ ശിവന്‍ സുന്ദരേശ്വരരൂപത്തില്‍വന്നു വിവാഹം…

  Read More »
 • തിരുവോണം – ഐതീഹ്യവും യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളും PDF

  ധീരരക്തസാക്ഷിയായി മഹാബലിയും വില്ലനായി മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വാമനാവതാരവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമപോലെയാണല്ലോ ഓണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഐതീഹ്യം മലയാളികളുടെയിടയില്‍ പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ഐതീഹ്യകഥകള്‍ക്കതീതമായി, വാമനാവതാരം വിവരിക്കുന്ന ഭാഗവതപുരാണം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി…

  Read More »
Close