ഇ-ബുക്സ്

 • ബ്രഹ്മവിദ്യ വേദാന്തപദ്യാവലി PDF

  കോട്ടയം വാഴൂര്‍ തീര്‍ത്ഥപാദാശ്രമം മഠാധിപതിയായിരുന്ന ശ്രീ വിദ്യാനന്ദ തീര്‍ത്ഥപാദ സ്വാമികള്‍ രചിച്ച സ്കന്ദശരണാഗതി, ബാലാംബാദര്‍ശനം, പ്രണവവിചാരം, യോഗവിദ്യ, ബ്രഹ്മവിദ്യ എന്നീ പ്രകരണങ്ങള്‍ ഈ പുസ്തകത്തില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദാന്ത…

  Read More »
 • രാമായണത്തിന്റെ താക്കോല്‍ക്കൂട്ടം PDF

  ഒരു സാധകന്റെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ രാമായണകഥയെയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും കാണാനുള്ള സ്വാമി അശ്വതി തിരുനാളിന്റെ ഉദ്യമമാണ് 'രാമായണത്തിന്റെ താക്കോല്‍ക്കൂട്ടം' എന്ന ഈ പുസ്തകം. ഒരു രാമായണ സപ്താഹരൂപത്തില്‍ ആശയങ്ങളെ വിവരിച്ച്…

  Read More »
 • ശ്രീ ആത്മാനന്ദ ഗീതങ്ങള്‍ PDF

  തിരുവനന്തപുരം കൈതമുക്കില്‍ ജനിച്ച് കല്ലയത്തു സമാധിയായ ശ്രീ അത്മാനന്ദ സ്വാമിയെ കുറിച്ച് ശ്രീ എള്ളുവിള വിശ്വംഭരന്‍ രചിച്ച കവിതകളാണ് ശ്രീ ആത്മാനന്ദ ഗീതങ്ങള്‍.

  Read More »
 • കര്‍മ്മതത്ത്വം PDF

  കര്‍മ്മത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം, കര്‍മ്മഫലം, കര്‍മ്മത്തിന്റെ ഉദ്ഭവം, വിധിയും പുരുഷപ്രയത്നവും, കര്‍മ്മത്തിന്റെ ഘടകങ്ങള്‍, സമഷ്ടികര്‍മ്മം, കര്‍മ്മവും സ്വര്‍ഗ്ഗനരകങ്ങളും, കര്‍മ്മവും ജ്യോതിശാസ്ത്രവും, കര്‍മ്മബന്ധവിമോചനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള്‍ ഹിന്ദുമത പ്രമാണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി…

  Read More »
 • ജ്ഞാനരശ്മികള്‍ PDF

  ശ്രീ ജ്ഞാനാനന്ദസ്വാമികളുടെ ഗൃഹസ്ഥശിഷ്യരില്‍ ഒരാളായ ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ ഇളയത് പലപ്പോഴായി ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളില്‍ എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ജ്ഞാനരശ്മികള്‍ എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം.

  Read More »
 • വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യ സര്‍വ്വസ്വം PDF

  കര്‍മ്മയോഗം, രാജയോഗം, ഭക്തിയോഗം എന്നിവ അടങ്ങുന്ന യോഗത്രയം എന്ന ഒന്നാം ഭാഗം, ജ്ഞാനയോഗം എന്ന രണ്ടാം ഭാഗം, ഭാരതത്തെ കുറിച്ചും ഭാരതീയരോടും സംവദിക്കുന്ന ഉത്തിഷ്ഠഭാരത എന്ന മൂന്നാം…

  Read More »
 • ശ്രീകൃഷ്ണ ചരിതം PDF

  ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചില കഥകളും ഉപദേശങ്ങളും ജീവചരിത്രവും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് എ എസ് പി അയ്യര്‍ എഴുതിയ ആംഗലേയ പുസ്തകത്തിനു ശ്രീ സി എസ് സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ പോറ്റി മലയാളത്തില്‍…

  Read More »
 • ശ്രീ ചൈതന്യചരിതാവലി PDF

  വൈശ്രവണത്ത് രാമന്‍ നമ്പൂതിരി തയ്യാറാക്കിയ ശ്രീ ചൈതന്യമഹാപ്രഭുവിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ജീവചരിത്രമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. പ്രേമഭക്തിയുടെ പരമമായ രൂപം അറിയണമെങ്കില്‍ ചൈതന്യചരിതം അറിയണം. വിദേശീയാക്രമണത്തിന്റെ പ്രചണ്ഡകല്ലോലങ്ങളില്‍പ്പെട്ട് ചിന്താശക്തിയും ആത്മാഭിമാനവും…

  Read More »
 • തത്ത്വചിന്തകള്‍ PDF

  ആത്മപോഷണത്തിനുതകുന്ന മതപാഠങ്ങളെ ഉപദേശിച്ച്, വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ മാനസസംസ്കാരവും അവരുടെ ഭാവിജീവിതം മാലിന്യംകൂടാതെ നയിക്കുവാന്‍ പര്യാപ്തമാകുന്ന പ്രേരണാശക്തിയും ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കാന്‍ പറ്റിയതായ ഉപന്യാസങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ശ്രീ തോട്ടയ്ക്കാട്ട് മാധവിയമ്മ എഴുതിയതാണ് തത്ത്വചിന്തകള്‍…

  Read More »
 • സ്വാത്മനിരൂപണം ഭാഷ PDF

  ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍ രചിച്ച സ്വാത്മനിരൂപണം എന്ന വേദാന്തപ്രകരണഗ്രന്ഥത്തിനു ശ്രീ കെ കുഞ്ഞുപിള്ളപ്പണിക്കര്‍ മലയാളത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ പരിഭാഷയും അതിനു ശ്രീ പ്രയാര്‍ പ്രഭാകരന്‍ തയ്യാറാക്കിയ ലഘുവ്യാഖ്യാനവും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

  Read More »
 • Page 3 of 30
  1 2 3 4 5 30
Back to top button