ഇ-ബുക്സ്

 • സിദ്ധഗീത ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം PDF

  യോഗവാസിഷ്ഠത്തില്‍ വസിഷ്ഠമഹര്‍ഷി ശ്രീരാമചന്ദ്രന് ഉപദേശിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ തീഷ്ണബുദ്ധിയുള്ള ശുദ്ധചിത്തന്മാര്‍ക്ക് മറ്റു സാധനകള്‍ ഇല്ലാതിരുന്നാല്‍ കൂടിയും ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ജനകമഹാരാജവിനു സിദ്ധഗീതാശ്രവണം കൊണ്ടുമാത്രം ജ്ഞാനോദയമുണ്ടായ കാര്യം…

  Read More »
 • അദ്വൈതദീപിക ഹംസവ്യാഖ്യാനം PDF

  ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ അദ്വൈതദീപികയ്ക്ക് സ്വാമി വിമലാനന്ദ രചിച്ച വ്യാഖ്യാനമാണ് അദ്വൈതദീപിക ഹംസവ്യാഖ്യാനം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം. കേവലമായ ശബ്ദാര്‍ത്ഥ വിശദീകരണത്തില്‍ ഒതുങ്ങാതെ സാധകന്റെയും സിദ്ധന്റെയും തലങ്ങളില്‍ ഒരുപോലെ ചരിച്ച്…

  Read More »
 • സൂക്തഷട്കം PDF

  പുരുഷസൂക്തം, നാരായണസൂക്തം, ശ്രീസൂക്തം, ഭൂസൂക്തം, ദുര്‍ഗ്ഗാസൂക്തം, ഭാഗ്യസൂക്തം എന്നിവയ്ക്ക് അന്വയക്രമഭാഷാവ്യാഖ്യാനസഹിതം ശ്രീ ജി എസ് സ്രീനിവാസ്സയ്യര്‍ തയ്യാറാക്കിയതാണ് സൂക്തഷട്കം എന്നാ ഈ ഗ്രന്ഥം.

  Read More »
 • ശുകോപദേശം അഥവാ പതിവ്രതാധര്‍മ്മം PDF

  അഴകാപുരിയിലെ ഉദയഭാനുവിക്രമരാജാവിന്റെ പത്നിയായ സുമംഗലാഭായിയും അദ്ദേഹം വളര്‍ത്തുന്ന ഭാവി പ്രവചിക്കാന്‍ കഴിവുള്ള ഒരു പഞ്ചവര്‍ണ്ണക്കിളിയും (ശുകം) തമ്മില്‍ നടത്തുന്ന സംവാദത്തിലൂടെ, അരുന്ധതി, അനസൂയ, കര്‍ണ്ണക, ഗാന്ധാരി, കാരയ്ക്കലമ്മ,…

  Read More »
 • ശ്രീരാമകൃഷ്ണചരിതം PDF

  ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ ജീവചരിത്രം ലഘുവായി വിവരിക്കുന്ന ഈ കൃതി തിരുവനന്തപുരം ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമത്തിലെ ശ്രീകണ്ഠാനന്ദ സ്വാമികള്‍ രചിച്ച് 1953ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഹൈസ്കൂളില്‍ പഠനത്തിനു വേണ്ടി ലഭ്യമാക്കിയതാണ്.

  Read More »
 • ശ്രീരാമകൃഷ്ണ കര്‍ണ്ണാമൃതം PDF

  ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരെക്കുറിച്ച് ശ്രീ ഓട്ടൂര്‍ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌ സംസ്കൃതത്തില്‍ രചിച്ച ഖണ്ഡകാവ്യമായ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ കര്‍ണ്ണാമൃതം അര്‍ത്ഥസഹിതം മലയാളത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ഈ പുസ്തകം. പത്തു സര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലായി ഇരുന്നൂറ്റിയെണ്‍പത്…

  Read More »
 • ശ്രീമദ് അയ്യപ്പഭാഗവതം PDF

  അയ്യപ്പഭക്തനായശ്രീ ത്രൈയക്ഷര ചൈതന്യ രചിച്ച ശ്രീമദ് അയ്യപ്പഭാഗവതം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ പതിനാലുകാണ്ഡങ്ങളിലായി ശ്രീ അയ്യപ്പചരിതവും തത്ത്വവും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് അയ്യപ്പഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞവിധികളും ഹരിഹരപുത്രസഹസ്രനാമവും ഒപ്പം ഇതോടൊപ്പം…

  Read More »
 • ഭാഗവതസാരവും സപ്താഹവിധിയും PDF

  ഭാഗവത പാരായണത്തിലൂടെയും സപ്താഹശ്രവണത്തിലൂടെയും ഭക്തന്മാര്‍ അറിയേണ്ടകാര്യങ്ങളെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രീതിയില്‍ സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി ഈ പുസ്തകത്തില്‍ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാഗവതമാഹാത്മ്യവും ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

  Read More »
 • പഞ്ചദശി കിളിപ്പാട്ട് PDF

  പഞ്ചദശി സംസ്കൃത മൂലശ്ലോകത്തിലെ പദാനുപദതര്‍ജ്ജമയാണ് ശ്രീവര്‍ദ്ധനത്ത് എന്‍ കൃഷ്ണപിള്ള എഴുതിയ ഈ ഗ്രന്ഥം. ഒരു പണ്ഡിതന്റെയും ബ്രഹ്മനിഷ്ഠന്റെയും കവിയുടെയും ഹൃദയം ഇതിലെ ഓരോ വരിയിലും നല്ലതുപോലെ നിഴലിക്കുന്നു…

  Read More »
 • ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ട് PDF

  ഒറ്റപ്പാലം ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ആശ്രമത്തിലെ സ്വാമി വിശദാനന്ദ രചിച്ച് 1964ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് 'ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ട്'. ഭഗവാന്‍ ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ അദ്ഭുതജീവിതനാടകം ഭക്തന്മാര്‍ക്ക് നിത്യപാരായണത്തിനു പര്യാപ്തമാകത്തക്കവണ്ണം ആദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിന്റെ രീതിയില്‍…

  Read More »
 • Page 4 of 30
  1 2 3 4 5 6 30
Back to top button